راديو و تلويزيون

 *  آلمان    
 *  آمريکا    
 *  آواي آشنا    
 *  اسرائيل    

 *  برابري    

 *  پژواک    
 *  تلويزيون ايرانيان برلين    
 *  تلويزيون شهر استكهلم همسفر    

 *  جنگ صدا    

 *  راديو فردا    
 *  راديو پارس    
 *  راديو آيدا    
 *  راديو بلوچي    
 *  راديو روژ هه لات    
 *  راديو زاگرس    
 *  راديو صداي روز    
 *  رادیو پیام    
 *  رادیو دمکراسی شورایی    
 *  رسا - تلویزیون    طرفداران جناح مغلوب
 *  سيماي آزادي    
 *  شراره ها    

 *  صداي کو مه له    
 *  صداي ايران    
 *  صداي ج.ا    

 *  فرانسه    

 *  همبستگي    
 *  همصدا