نهاد‌های مدافع حقوق کارگران

 *  آواي کار    
 *  اسناد سازمان رزمندگان در راه آزادي طبقه کارگر    

 *  بنياد کار    

 *  جنبش کارگري    
 *  خانه کارگر آزاد    
 *  دنیای کار    
 *  دستمزد 450000 تومان    

 *  سايت کارگران ايران    
 *  شبکه همبستگي کارگري    

 *  صدای کارگران    

 *  کميته اقدام کارگري    
 *  کمیته اقدام کارگری    
 *  کانون مستقل کارگری    
 *  کارگر امروز    
 *  کارگران پيشرو