حقوق بشر/دفاع از حقوق پناهجويان

 *  انتگراسيون    
 *  اتحادیه پناهندگان ایرانی - I.U.R - سوییس    

 *  بنياد برومند    

 *  پناهجو    

 *  حرکت    
 *  خاطرات زندان    

 *  زهرا کاظمي    

 *  کميته پيگيري وضعيت احمد باطبي    
 *  کميته بين المللي عليه اعدام    
 *  کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - سوئد    
 *  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران    
 *  کانون دمکراتیک پناهندگان    
 *  گفتگوهاي زندان    

 *  مبارزه براي لغو قانون اعدام در ايران    
 *  مرکز کانون پناهندگان ايراني - سيدني، استراليا    
 *  هرانا