سايت ديدگاه

مديرمسئول كيهان تبرئه شد
فارس


خبرگزاري فارس: جلسه رسيدگي به كيفر‌خواست مطروحه عليه مدير‌مسئول روزنامه كيهان با حضور هيئت منصفه مطبوعات برگزار و حسين شريعتمداري از اتهامات مطبوعاتي وارده تبرئه شد.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، جلسه رسيدگي به كيفر‌خواست مطروحه عليه مدير مسئول روزنامه كيهان در شعبه 76 دادگاه كيفري استان به رياست قاضي مدير‌خراساني و با حضور اعضاي هيئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

هيئت منصفه مطبوعات استان تهران در مورد شكايت خانم شيرين عبادي، موضوع افترا به شاكي به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست.
در مورد شكايت خانم شيرين عبادي، موضوع انتشار مطالب خلاف واقع، هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست.
در مورد شكايت خانم شيرين عبادي، موضوع اتهام توهين، هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست.
در مورد شكايت خانم شادي صدر مبني بر انتشار مطالب خلاف واقع، هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست.
در مورد شكايت خانم شادي صدر مبني بر توهين، هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست.
در مورد شكايت عمالدين باقي، هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مجرم تشخيص نداد.
در مورد شكايت مرتضي هاشمي، هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مجرم تشخيص نداد.
در مورد شكايت ملك شاهي (مهرداد) هيئت منصفه مطبوعات با اتفاق آراء متهم را مجرم تشخيص نداد.
در مورد شكايت ظفر قندي (صابري) هيئت منصفه مطبوعات با اكثريت آراء متهم را مجرم تشخيص نداد.
در مورد شكايت اكبر اعلمي، هيئت منصفه مطبوعات با اكثريت آراء متهم را مجرم ندانست
در مورد شكايت اسفنديار رحيم‌مشايي، هيئت منصفه مطبوعات با اكثريت آراء متهم را مجرم تشخيص نداد.
در خاتمه هيئت منصفه مطبوعات به مدير مسئول كيهان يادآوري شد كه در تنظيم اخبار و مطالب دقت بيشتري به عمل آورد و پس از كسب اخبار موثق اقدام به خبر رساني كند.

 منبع: فارس: 20 اردیبهشت 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.