سايت ديدگاه

ايران و كنفرانس شرم الشيخ
م. راد


ايران و كنفرانس شرم الشيخ

m.radgmx.net

 

 درآستانه كنفرانس شرم الشيخ كه قرار است در روزهای سوم و چهارم ماه مه در مصر برگزار شود دوپيام كاملا متفاوت از طرف جناح بنديهای ‌درون سيستم آمريكا به نيروهای‌ موثر در منطقه خاورميانه و جهان ارسال شده است.

پيام اول را جناح حزب دمكرات آمريكا كه نماينده انحصارات و توليد كنندگان بزرگ اين كشور است و از اوايل شروع تهاجم نظامی آمريكا به خاورميانه در كنار آن قرار داشت و در انتظار آن بود تا آمريكا كنترل كامل منطقه و در واقع جهان را از آن خود كند ارسال گرديد اين حزب در انتخابات ميان دوره ای ‌در هر دومجلس آمريكا اكثريت نمايندگاه را از آن خود كرد دمكراتها پس از بررسی اوضاع كشور و جهان و مقاومت گسترده ای كه در سطح جهان بر عليه سياستهای تهاجمی و نظامی گری اين كشور بوجود آمده است زودتر از جناح ديگر به اين مسئله پی برد كه آمريكا بايد منافع ديگر رقبا را در نظر بگيرد وگرنه از گردونه خارج خواهد شد.

حزب دمكرات انتخابات رياست جمهوری آمريكا را شش سال پيش به جناح رقيب سپرد اين حزب بعداز انفجارهای  مشكوك در نيويورك و واشنگتون در  11  سپتامر  2001 بدون تامل از تهاجم نظامی به افغانستان و عراق پشتيبانی كرده بود و به رئيس جمهور در تمام زمينه ها اختيار تام داده بود.

اين حزب با تصويب تاريخ خروج آمريكا از عراق كه عواقب خروج نظامی آمريكا در نقاط ديگر جهان را در پی دارد قصد دارد تا متحدينی برای خود در خاورميانه و در سطح جهان دست و پا كند حزب دمكرات پيام كاملا روشن و آشكاری به كشورها و بخصوص قدرتهای ‌بزرگ از جمله روسيه و اروپا ارسال كرده است كه آمريكا حاضر است منافع و قدرت جهانی را با آنها شريك كند تا دچار سرنوشت كشورهايی ‌همانند انگلستان و فرانسه در قرن گذشته نشود.

اين حزب قصد دارد تا همفكران خود از جمله احزاب سوسيال دمكرات اروپا را كه طی شش سال گذشته بسياری از مواضع خود را در سطح جهان و بخصوص در اروپا از دست داده اند دوباره حول برنامه حزب متحد كند حزب دمكرات از سال  1960  تا اوايل سالهای‌ 2000 از تمامی ‌پتانسيل خود از جمله حقوق بشر و دمكراسی نوع آمريكايی  بهره برده بود همين حزب در سال  1999  به يوگسلاوی ‌لشكر كشی كرد سودان و افغانستان را بمباران كرد و در سال  2002 قصد اشغال كره شمالی را كرده بود كه با موضع گيری ‌چين  از آن صرفنظر كرد.

پيام دوم از طرف حزب جمهوريخواه  بنمايندگی از جناحهای ‌نفت و اسلحه به اين كنفرانس ارسال شد اين جناحها كه بشدت در عرصه داخی ‌و جهانی از حربه مذهب استفاده ميكنند به همفكران و متحدين خود عليرغم شكستهای ‌پی در پی در منطقه خاورميانه و در سطح جهان اطمينان ميدهند كه آنها تا آخر خواهند ايستاد آقای ‌بوش با وتوی مصوبات دومجلس آمريكا كوشش كرد تا به متحدين بشدت متزلزل  خود جان تازه ای ‌بدمد اين جناح بخوبی دريافته است كه شكست و عقب نشينی برای‌اين جناح چه مفهومی دارد.

بوش با پيام خود تلاش كرد اين موضوع را روشن كند كه اين كشور آماده نيست تا قدرت و منافع خود را در منطقه خاورميانه و در سطح جهان با كشوری  شريك كند درضمن بوش به جناح ديگر آمريكا و متحدين آنها هشدار داد كه حكومتهای ‌منطقه با تغيير مواضع آمريكا و خروج ارتش از عراق جبهه خود را تغيير داده و ديگر خط آمريكا را نخواهند خواند بوش به كمپانيهای ‌بزرگ اسلحه و نفت  هشدار داد كه آنها بايد همچنان برای ‌تامين منافع طولانی مدت خود حاضر به تامين هزينه جنگ باشند در غير اين صورت و شكست نظامی آمريكا از فروش اسلحه كه محل آزمايش آنها در عراق و افغانستان است خبری نخواهد بودو حفاظت از منابع نفتی ناممكن خواهد بود.

بوش به كشورهای ‌اروپايی و بخصوص به دولتهای‌آنها هشدار داد كه با عقب نشينی آمريكا از عراق و افغانستان انتخاب مجدد آنها كار آسانی‌ نخواهد بود  با انتخاب بوش و تيم او در آمريكا تندنس گرايش براست همراه با نژادپرستی‌ در اروپا شدت بيسابقه ای ‌گرفت تا جايی كه در هلند و دانمارك و اسپانيا و ايتاليا و در تمامی كشورهای‌اروپای شرقی سابق راست های‌افراطی‌افسار  اين كشورها را بدست گرفتند كه تمامی آنها در جنگ بر عليه عراق شركت كردند.

در دانمارك و هلند و حتی در ‌فرانسه علنا شعار خارجی‌ها را اخراج كنيد در دستور كار احزاب راست قرار گرفته بود دولت بوش همه اين كشورها را وادار كرد تا نيروی نظامی ‌به عراق و افغانستان بفرستند تا دراين دوكشور برای ‌جنگ آينده تمرين نظامی كنند وكاربری ‌سلاحهای نظامی خود را مورد آزمايش قرار دهند در آلمان چنين وانمود ميشد كه اين كشور مخالف جنگ است و با اشغال عراق مخالف است ولی‌آمار و ارقام نشام ميدهد كه صنايع نظامی اين كشور در اين جنگ ميلياردها دلار سود برده است و دولت خانم مركل بخاطر همين منافع و همگامی با دولت بوش هواپيماهای ‌تورنادو خود را به كشور افغانستان ارسال كرده است دقيقا در همان مناطق استراتژيكی كه در جنگ جهانی ‌دوم هيتلر نيرو فرستاده بود تا شوروی را در اين منطقه ناامن كند آلمان دقيقا در سال  1939 در همين عراق فعلی ‌كودتا كرد و تا دوسال هم دراين كشور مستقر بود و نه تنها در بصره بلكه از بند عباس تا مازنداران هم راه آهن ساخت تا با انتقال نيروی ‌نظامی ‌به شمال ايران باكو و قفقاز را اشغال نظامی كندو شوروی را در محاصره كامل در آورد.

دولت بوش قصد دارد تا كشورهای ‌منطقه و قدرت های ‌بزرگ از جمله اروپا را بر سر دوراهی قرار دهد يا بانظامی ‌گری ‌و اشغال دائمی‌ مناطق نفت خيز كه از شمال آفريقا شروع ميشود و از خاورميانه گذشته و اطراف ايران تا مناطق نفتی ‌جنوب روسيه و قفقاز را در بر ميگيرد موافقت كنند و يا در انتظار رقبايی ديگر و پيشرفت و تكامل كشورهای ‌نفت خيز باشند  چه كسی است كه نداند كشورهای ‌اروپايی و آمريكا و ژاپن بيش از  پنجاه سال است كه با وارد كردن نفت ارزان به اقتصاد خود سروسامان داده اند و چه كسی است كه نداند پالايشگا ههای‌هلند و فرانسه و آلمان و ديگر كشورهای‌غربی ‌تا به امروز هم شبانه روزی ‌با نفت خاورميانه دارند كار ميكنند و مليونها شغل برای‌اتباع خود بوجود آورده اند.؟

موانع موجود بر سر اين دوپيام چيست ؟

بنظر ميرسد پيام حزب دمكرات ضعيف تر از آن است كه بتواند باعث بسيج نيرو برای‌آمريكا بشود اين جناح دريافته است كه كار از كار گذشته است و نبايد آمريكا و منافع آنرا بيشتر بخطر انداخت از طرف ديگر برای هر مفسر سياسی روشن است كه سوسيال دمكراسی در اروپا در دوران رقابت دوابر قدرت نقش تعديل كننده اقتصادی را داشت تا جوامع اروپايی پلاريزه نشوند و وزنه بنفع نيروهای‌ چپ تغيير نكند با پايان اين دوره سوسيال دمكراسی ديگر نقش چندانی ‌نميتواند بازی كند در بسياری از كشورهای‌اروپايی از جمله آلمان و انگلستان چندان تفاوتی بين احزاب سوسيال دمكرات  و راست وجود ندارد چون آنها قصد ندارند بخش ميانی‌ را تقويت كنند طی پانزده سال گذشته عملا اين احزاب قشر متوسط را متلاشی كرده اند.

كشورهای‌اروپايی با شكست آمريكا در عراق دريافته اند كه به آمريكا ديگر اميدی نيست و آنها بايد راه خود را انتخاب كنند اروپا در يافته است نه تنها روسيه و چين به قدرتهای ‌تعيين كننده تبديل شده اند بلكه آمريكای‌لاتين و آفريقا و آسيا از جمله هندوستان هم دارند سهم خود را ايفا ميكنند شايد اگر آمريكا موفق ميشد طی ‌چهار سال گذشته خاورميانه را با تمام ثروت آن كنترل كند و مانع پيشرفت بيسابقه چين و روسيه ميشد اروپا بيشتر خود را متمايل به آمريكا ميديد تهاجم و اشغال عراق و افغانستان در واقع مهارو محاصره چين و محدود كردن نفوذ روسيه بود كه هيچكدام به واقعيت نپيوست.

ولی ‌جناح بوش دلايل ديگری دارد كه با ب طبع جناحهای‌ محافظه كار كشورهای ‌اروپايی و ژاپن است اين نيروها موافق هژمونی بر جهانند و معتقدند نبايد گذاشت كشورهای ‌جهان سوم و حتی ‌روسيه جان بگيرند و تا آنجا پيش ميروند كه تنها بمسئله مردم كشورهای ‌خود اهميت ميدهند و اين را جناح بوش بخوبی ‌ميداند در عراق بيش از يك مليون پانصد هزار نفر كشته و زخمی شده اند بر طبق آمار رسانه های كشورهای‌غربی‌ بيش از  630.000  نفر در عراق كشته و از جمعيت  25  مليونی‌عراق بيش از  2.5 مليون تنها به خارج مهاجرت كرده اند.

عدم همسويی روسيه و چين و تقريبا تمامی كشورهای ‌جهان سوم با آمريكا در جنگ حتی ‌در كشورهای ‌عرب طرفدار آمريكا مباحث چگونگی ‌دور شدن از سياستهای‌آمريكارا در دستور كار قرار داده است عربستان سعودی ‌طرح صلح هشت ماده ای خود را  كه در سال  1980 ارائه داده بود دوباره در كنفرانسی با حضور تمامی‌ كشورهای‌عرب و ناظرين خارجی ‌چند هفته پيش در رياض مطرح كرد كه با استقبال همگانی ‌مواجه شد كه چكيده آن در بر گيرنده حل مسائل و مشكلات منطقه خاورميانه كه بايد از طريق كشورهای منطقه و بدون دخالت خارجی ‌صورت گيرداست اين طرح بلافاصله از طرف اسرائيل و آمريكا رد شد.

بعداز مطرح شدن اين طرح كشورهای اروپايی و آمريكا چه بصورت فردی و چه بصورت جمعی ‌فعال شده و تلاش كردند تا نگزارند همكاری ‌منطقه ای شكل گيرد  كشورهای اروپايی كه از طرف سه كشور آلمان و انگلستان و فرانسه نمايندگی ميشوند و آمريكا حتی‌ ژاپن با تمام توان سعی كردند تا بااين كشورها بصورت فردی ‌پيمانهای ‌نظامی دوطرفه منعقد كنند كه آمريكا با بحرين و آمريكا و اروپا با كويت اين مسئله را تا قرار داد دوجانبه پيش بردند.    

كشمكش بر سر منابع نفتی‌ خاورميانه و افغانستان و تلاش برای ‌جبهه بندی های ‌تازه در منطقه بين آمريكا و اروپا و ژاپن شاخك روسيه را كه شامه تيزی دارد حساس كرده است كشورهای‌‌عرب منطقه بعداز طرح راهبردآمريكا برای‌ حل مسئله خاورميانه  خود را بروسيه نزديكتر كردند و طبعا موقعيت مناسبی برای اين كشور فراهم شد تا نفوذ خود را در منطقه افزايش دهد .

روسيه برای اين موقعيت باد آورده مجبور شد در مواردی‌ برای ‌تامين منافع طولانی ‌مدت خود امتيازاتی به كشورهای عرب ‌بدهد ازجمله آن كنترل فعاليتهای ‌اتمی ايران و تاخير در فرستادن اورانيوم برای ‌راه اندازی ‌كارخانه بر ق اتمی ‌بوشهر بود اين موفقيت بزرگ روسيه از ديد كشورهای غربی دورنماند در اوكراين رئيس جمهورطرفدار غرب سعی كرد مجلس را منحل كند كه طرفداران روسيه در آن در اكثريت هستند و خواهان اتحاد با روسيه و از طرف ديگر آمريكا با طرح انقلابهای  مخملی و پرداخت هزينه زياد تعدادی‌از طرفداران خود را در مسكو و پيترزبورگ وارد خيابانها كرد  تا روسيه را از درون نا امن جلوه دهد كه پاسخ روسيه بسيار شديد و تعيين كننده بود.

روسيه آمريكارا مسئول ناامنی در جهان قلم داد كرد ، استقرار موشكهای آمريكا را در لهستان و رادار را در جمهوری ‌چك  محكوم كرد و اعلام كرد در صورت عملی ‌شدن آن تمامی‌ قرار دادهای‌امنيتی‌ دوجانبه خود را با غرب و ناتو بهم خواهد زد و رئيس ستاد ارتش روسيه تهديد كرد در صورت نصب اين موشكها و رادار آنها را نابود خواهد كرد.

خاورميانه درگير چهار جنگ بزرگ :

شروع تهاجم نظامی آمريكا و شركا برای اشغال كامل عراق كه وارد پنجمين سال خود شده است تضادهای اصلی و اساسی منطقه را بشدت دامن زده و روند اوضاع بنفع آمريكا و كشورهای غربی‌ پيش نرفته است اين تضاد ها به اشكال زير خود را در منطقه نشان ميدهند.

جنگ سركردگی‌ در منطقه : آمريكا با شركت هم پيمانان خود با نيروی ‌نظامی ‌بيسابقه تقريبا تمامی ‌منطقه خاورميانه را بجز چند كشور از جمله ايران زير پوشش نظامی‌ خود گرفت در تمامی كشورهای دور و بر  دريای خزر تا كشورهای ‌شيخ نشين و تا مصر و اردن و افغانستان پايگاه های ‌نظامی ‌ايجاد كرد و عملا در مدت كوتاهی‌افسار منطقه را بدست گرفت ولی ‌ديری نگذشت كه ضعف نظامی و حاكميت آن زير سئوال رفت مقاومت نظامی گسترده در عراق تمامی روياهای آمريكا و شركاء را بر باد داد با ادامه جنگ در عراق مقاومت نظامی در افغانستا ن و پاكستان گسترش يافت و تبليغات بيسابقه كشورهای ‌غربی‌  برای ‌وانمود كردن آنكه آمريكا با تروريست ها می جنگد نتيجه معكوس دادتنها شيخ نشينهای كويت ، بحرين و امارات متحده عربی ‌ سركردگی آمريكا را پذيرفتند.

كنفرانس رياض ، كنفرانس شرم الشيخ كه در مصر بر گزار ميشود ، قرار دادهای ‌تجاری ‌بين كشورهای ‌مختلف با كشورهای منطقه ، ورود اعتراض آميز روسيه و ايران و كشورهای‌ ‌مختلف غربی به صحنه بخوبی نشان ميدهد كه هژمونی آمريكا را ديگر كسی قبول ندارد.

جنگ اقتصادی : غرض ازتجاوز و اشغال كنترل منابع نفتی كل منطقه خاورميانه و استفاده استراتژيكی از آن برای‌هدف اول و مهار كردن تمامی‌ كشورهای ‌جهان و جلوگيری از پيشرفت اقتصادی منطقه و در مجموع اقصاد جهان بود در سال  1997  سران آمريكا اين موضوع را بدون پرده پوشی اعلام كرده بودند برزينسكی (Zbigniew Brzesinski  ) مشاور امنيتی پنتاگون ميگفت آمريكا بايد آنچنان قدرتی ‌باشد كه بتواند براحتی‌ اروپا و آسيا را كنترل كرده كه  75 % منابع انسانی ‌و اقتصادی را از آن خود كرده اند وی ادعا كرده بود كه كنترل اويرو آسيا (Euroasian ) بطور خودكار منجر به كنترل آفريقا خواهد شد در اين سالها سران آمريكا بحثی در مورد آمريكای لاتين نكرده بودند چون آنرا بطور طبيعی حيات خلوت خود بحساب می آوردند آنها حتی ‌در خواب هم نميديدند كه روسيه دوباره سر بلند كند و يا چين تا چند سال ديگر بزرگترين قدرت اقتصادی دنيا خواهد شد.

در كشورهای منطقه خاورميانه بحث همكاری اقتصادی  ‌در جريان است  تقريبا همه روزنامه های ‌كشورهای ‌منطقه از ضرورت آن سخن می گويند برای ‌مردم منطقه اين همكاری ‌اقتصادی‌ لازم و اجتناب ناپذير است خاورميانه بيش از  60 % نفت خام جهان را در خود جای ‌داده است كه با احتساب قيمت روزبيش ار  60  دلار برای هر بشكه معادل بيش از  500  سال در آمد ناخالص جهان را دربر ميگيرد در آمد ناخالص جهان در سال معادل  47000 ميليارددلاراست با اين سرمايه و با تكنيك موجود ميشود اين منطقه را در عرض سی سال بسيار پيشرفته از آمريكا و اروپا تبديل كرد اين را كشورهای غربی بخوبی ميدانند.

مشخص است كه هيچ نيروی منطقه ای و جهانی حاضر نيست از آن چشم پوشی كند حداقل تا سی سال ديگر نفس كشورهای غربی‌ و ژاپن به اين منطقه بند است.

جنگ مذهبی : تا پيش از اشغال عراق و افغانستان مسئله مذهبی و اختلافات آنها با همديگر تا اين حد حاد و بغرنج نبوده است اولين كشوری‌ كه از حربه مذهب در منطقه سوء استفاده كرد كشور اسرائيل بود اسرائيل كشوريست مذهبی ‌و دارای حكومتی مذهبی كه تا كنون با پشتيبانی كشورهای‌غربی دوام آورده است اين كشور ببهانه خطر يهودی ستيزی‌ همسايگان  چهار جنگ بزرگ را به منطقه  تحميل كرد كه هدف آن گسترش سرزمين برای‌اسكان يهوديان و جلوگيری از پيشرفت اقتصادی كشورهای ‌منطقه بوده است كه تا همين ده سال پيش در اين كار موفق بوده است.

غرب با اين چهار جنگ عملا اقتصاد خودرا بيش از پنجاه سال نجات داده است و هنوز هم در رويای‌ اشغال منطقه است ولی ‌ورق بر گشته است تاكتيك استفاده از مذهب بر ضد خود تبديل شده است مذاهب ديگر از جمله شيعه و سنی هم همان شيوه را پيش گرفته اند جنگ آمريكا در منطقه بر شتاب آن افزوده است هم سنی ها و هم شيعيان بسرعت در حال سازماندهی‌هستند آنها هم از توان اقتصادی نامحدود بر خوردارند و هم كمبودی از نظر نيروی انسانی ‌ندارند در خاورميانه بيش از  350 مليون نفر زندگی ميكنند كه در صورت بسيج هر نيروی ‌مخالفی ‌رااز سر راه بر ميدارند.

ورود نيروهای ‌مسيحی ‌بعنوان مسيونرها به خاورميانه در اذهان مردم  تاثير نامطلوبی ‌گذاشته است حد اقل در صد سال گذشته باورود انگلستان و فرانسه و ديگر كشورهای‌اروپايی و بعدا آمريكا و شوروی سابق به منطقه فرجی در زندگی آنها حادث نشده است ولی آنها هم ياد گرفته اند چگونه از مذهب بايد برای پيشبرد اهداف خود استفاده كرد روند اوضاع در خاورميانه نشان ميدهد كه كشورها و نيروهای ‌منطقه مذهب اسلام را همانند مسيحِ ها در اروپا و آمريكا و يهوديان هويت خود ميدانند.

درگيری مذهبی‌ كه دراين منطقه بين مذاهب تك خدايی  بشكل حادی ‌تكامل يافته است  هرنيرويی هرچند قدرتمند را در خود غرق خواهد كرد همانطوری ‌كه اسرائيل هنوز نتوانسته است خود را از آن خلاص كند اين نيروها آنچنان بجان هم خواهند افتاد كه ديگر مردم منطقه و جهان تره هم برايشان خورد نكنند جنگ صليبی آمريكا در خاورميانه كار هرسه مذهب تك خدايی يهودی‌، مسيحی‌ و اسلام  را  كه از بطن فراعنه مصر بيرون زده است بپايان خواهد رساند همانطور كه غربيها با استفاده از مذهب مسيحی‌ هر جنايتی را در جهان مشروع جلوه داده اند در منطقه نيز مذاهب ديگر چنين خواهند كرد .

جنگ ايدئولوژيكی‌ : در خاورميانه جنگ بزرگ ديگری در جريان است كه وابستگی تنگاتنگی با سه مورد فوق دارد در تمامی ‌ اين كشورها اقشار و طبقات مختلف برای حل مشكلات آلترناتيو مختلفی ‌را ارائه ميدهند از جمله آنها نيروهای ‌ملی و استقلال طلب هستند كه هرنوع تجاوز و اشغال رااز جانب هر نيرويی رد ميكنند بزرگترين معضل حكومتهای  طرفدار غرب و آمريكا در منطقه  همين نيرو است كه دارای‌ابزار ايدئولوژی خود يعنی ‌دفاع از استقلال كشوراست اين نيروها در تمامی اقشار مردم دارای ‌پايگاه و نفوذ هستند بخش بزرگی از تكنوكراتها و بوروكراتها و قشر متوسط كشورهای ‌خاورميانه كه در مجموع سازماندهی ‌و مديريت   جوامع خود را بعهده دارند در اين طيف جا ميگيرند آنها خواهان پيشرفت كشور و مدرنيزه كردن آن با اتكا به تجارب خود هستند اگر چه بخش بزرگی از آنها مذهبی هستند ولی‌ شديدا مخالف دخالت مذهب در حكومت هستند.

اين مسئله نشان ميدهد كه مسئله استقلال ملی ‌در كشورهای منطقه حل نشده است و از طرف ديگر كشورهای‌ مداخله گر هم قادر نشده اند اين نيروها را بسمت خود جلب كنند طی چهار سال گذشته در عراق با وجود جنايات بيسابقه آمريكا و طرفداران ايران در عراق اين نيرو همچنان با قدرت به مبارزه ادامه ميدهد در كشورهای ‌خاورميانه در صورت انتخابات آزاد با نظارت بين المللی‌ اين نيروها اكثريت را از آن خود ميكنند كوشش آمريكا در عراق و ساير كشورهای‌غربی ‌برای ‌تقسيم اين جوامع با معيار مذهبی ‌يهودی ، مسيحی ، شيعه و سنی بدليل همين پتانسيل  موجود در اين جوامع است.

درتعدادی‌از اين كشورها نيروهای ‌مذهبی‌ خود را سازمان داده و همانند اسرائيل از مذهب بعنوان ايدئولوژی خود بهره گرفته اند  در فلسطين حماس و در لبنان حزب الهه وحزب ا مل  در عراق احزاب سنی و شيعه كه بخش شيعه طرفدار ايران  با نيروهای ‌متجاوز  همكاری ‌ميكنند در بسياری‌از كشورهای ‌ديگر خاورميانه همانند تركيه و كشورهای‌عربی ‌و ديگر كشورهای منطقه  در صورت آزاديهای‌اوليه احزاب ملی ‌و مذهبی ‌بسرعت پا ميگيرند ولی تندنس همه آنها بجز بخشهای‌افراطی بسمت استقلال عمل در برابر نيروهای خارجی است.

شركت ايران در كنفرانس مصر :

ايران تا همين چند روز پيش ادعا ميكرد در اين كنفرانس شركت نخواهد كرد كاملا مشخص بود كه سياست هایايران تا چه اندازه رژيم را درمنطقه منفرد كرده است با گلايه ای كه ايران از حكومت دست نشانده آمريكا در عراق كرد بلآخره مجبور شد لاريجانی را برای ‌خالی ‌نبودن عريضه به بغداد بفرستد و اعلام كند كه در كنفرانس شركت ميكند.

دولت ايران طی‌ ماهای‌اخير با وخيم شدن اوضاع طرفداران آن در عراق دست بچند مانور زد كه از جمله آن شعار اتحاد ملی ‌و انسجام اسلامی بود رژيم دريافته است كه اگرچه بخشی از مردم مذهبی هستند ولی ‌در صورات انتخابات آزاد رژيم ميداند كه برنده اصلی نيروهای ‌ملی خواهند بود.

سياست ديگری‌ كه دولت پيش گرفت  انتقال بخشی از سرمايه دولت به بخش خصوصی است چه بتجربه دريافته است كه بخش بزرگی از سرمايه دولتی ‌نه تنها بازدهی ندارد بلكه با تمركز قدرت در دست تعدادی‌افراد بدون تجربه مديريتی  نتيجه به كجا خواهد انجاميد از طرفی با اين سياست بخش خصوصی را كه سالها با سياستهای‌اقتصادی و راهبردی ‌سيستم اقتصادی  رژيم مخالف بوده است بسمت خود جلب كند .

رژيم با اين سياست قصد دارد تا با استفاده از تجارب بخش خصوصی مناسبات اقتصادی ‌داخل كشور را با خارج مديريت كند  و راه سرمايه ايران بخارج و خارج به داخل را هموار كند.

شركت ايران در كنفرانس شرم الشيخ در شرايطی صورت ميگيرد كه ايران از پشتيبانی هيچ كشوری ‌در اين كنفرانس بر خوردار نيست ايران همانند آمريكا واقعا دراين كنفرانس ايزوله است بررسی روزنامه های كشورهای منطقه نشان ميدهد كه تمامی مفسران و سياست مداران رژيم ايران را همانند آمريكا  در شعله ور كردن جنگ در عراق و افغانستان جنايت كار می شناسند لاريجانی در بغداد اقرار كرد كه تنها ايران بوده است كه از آمريكا در جنگ عراق پشتيبانی كرده است و بقيه كشورهای‌عرب با آن مخالف بوده اند مسئله عراق به معضل بزرگی برای‌ايران تبديل شده است از يك طرف ادامه حضور آمريكا در عراق باعث مقاومت بيشتر و منفور شدن طرفداران ايران در عراق شده است از طرف ديگر با خروج آمريكا از عراق سازمانهای ‌طرفدار ايران از هم خواهند پاشيد.

فرار صدر از عراق به ايران و پخش ويدئوی ‌سخنرانی و فتوای سيستانی‌ در مورد عدم مقاومت در برابر انگلستان و آمريكا تقريبا تمامی ‌تشكيلاتهای ‌طرفدارايران را متلاشی كرده است  چند روز پيش صدر در پيامی‌از آمريكا خواهش كرده بود كه نيروهای ‌نظامی خود را از عراق خارج نكند.

شركت ايران در كشتار عراقيها بهمراه آمريكا در عراق در روزنامه های‌اين كشور هم رسوخ كرده است بنابراين رژيم ايران در رابطه با عراق با دست خالی ‌در اين كنفرانس شركت ميكند تقريبا تمامی كشورهای ‌منطقه و شركت كننده در كنفرانس حاضر نسيتند افراد ديوانه ای همانند مالكی و صدر و حكيم را در حكومت عراق ببينند ديروز تمامی‌احزاب سنی از دولت و مجلس ‌عراق خارج شدند احتمال اينكه در چند روز آينده مالكی‌از كاربر كنار شود بسيار زياد است در عراق شايع است كه بسياری از طرفداران ايران در عراق از آمريكا خواسته اند تا برای‌آنها گرين كارد ورود به آمريكا صادر كند.

ادامه جنگ در عراق موقعيت ايران را دربين عراقيها و ديگر كشورهای عرب بشدت متزلزل كرده است مذهب با قتل و عام و كشتار دراين كشور آنچنان به لجن كشيده شده است كه حتی ‌مقبره امامان كه تا همين چند سال پيش بی‌احترامی به آنها گناه بحساب می آمد توسط خود شيعيان مورد حمله قرار ميگيرد فرستادن قمه زن و سينه زن و ضريح از ايران برای گرم نگه داشتن تنور كمكی بطرفداران ايران نكرده است ايران نتوانست از موقعيت گماشتگان خود در عراق بنفع منافع ملی‌ ما استفاده كند گماشتگانی ‌كه دولت ايران مليونها دلار پول مردم كشورمان را هزينه آنها كرده است تا در خدمت آمريكا و متجاوزان در آيند.

 كنفرانس مصر هيچيك از تضادهای ‌فوق را حل نخواهد كرد اما يك مسئله را برای ‌همه روشن كرده است دوران تجاوز و اشغال بسر آمده است و دوران دخالت در امور داخلی ‌كشورهای ديگر تحت هر عنوانی‌ راه بجايی نخواهد برد جنگ عراق برای ملتهای ‌منطقه روشن كرد كه اتحاد كشورهای ‌عرب  دشمنان فراوانی دارد كه تنها خود آنها ميتوانند از پس آن بر آيند.

 

م . ر ا د ( 02.05.2007)منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.