سايت ديدگاه

ايران قدرت اتمی خاورميانه؟
م. راد


ايران قدرت اتمی خاورميانه؟

m.rad@gmx.net

 

 

صاحب نظران  و مفسرين سياسی كشورهای غربی طی روزهای اخير با آب و تاب تمام از بسيج نظامی آمريكا در منطقه خاورميانه و حول و حوش ايران گزارش ميدهند و چنين وانمود ميكنند كه جنگ آمريكا و شركا با ايران امريست اجتناب ناپذير و ممكن است هر آن اتفاق بيافتد آنها با تكيه بر  دوناو هواپيمابر آمريكا در منطقه خليج فارس و اقيانوس هند و فرستادن ناوهواپيمابر فرانسه به منطقه و شركت فعال نيروی دريايی آلمان تحت حفاظت از سواحل لبنان و فرستادن نيروی ‌نظامی تازه نفس به عراق را از طرف آمريكا و تقويت نيروی نظامی ناتو در افغانستان را دال بر نزديك شدن زمان جنگ ارزيابی ميكنند.

در تجزيه و تحليل اين نيروها آنچنان قدرت نظامی آمريكا و شركاء بزرگ جلوه داده ميشود كه گويا از همين الآن هم جنگ بنفع آمريكا رقم خورده است آنها حتی ‌بخود زحمت نميدهند تا به نيروهای ‌موجود در منطقه نيم نگاهی ‌بياندازند تا ظرفيت و توان اقتصادی و نظامی و پتانسيل مقاومت موجود در منطقه رامورد ارزيابی قرار دهند.

 

ظرفيت نظامی و اقتصادی آمريكا :

 

آمريكا همچنان بزرگترين قدرت اقتصادی و نظامی جهان را در اختياردارد در آمد ناخالص ملی‌آن در حدود  11.000  ميليارد دلار در سال است و كسری‌ موازنه بودجه آن در سال رقمی بيش از 600  ميليارد دلار است و بدهكاری دولت به رقم بيسابقه  7.000 ميليارد دلار رسيده است.

بودجه نظامی اين كشور تاهمين چند سال پيش در حدود  300  ميليارد دلار بوده كه به ابتكار دولت آقای بوش به رقم  495  ميليارددلار طی تنها شش سال اخير رسيده است كه از اين رقم  38  ميليارد آن صرف حفاظت از مرزهای ‌كشور ميشود اين بودجه سرسام آور تقريبا معادل  50% بودجه نظامی جهان است.

از بدو تشكيل ارتش آمريكا در سال  1907 همواره سياست خارجی آمريكا با سياست نظامی آن عجين شده و از آن تاريخ تاكنون در اين سياست خللی‌ وارد نيامده است طی اين سالها حتی ‌يك نمونه را نميشود سراغ گرفت كه اين كشور برای پيشبرد سياستهای خود در عرصه جهانی‌ از ابزار نظامی بهره نگرفته باشد قدرت نيروهای نظامی در سيستم حكومتی و سياست گزاری آمريكا آنچنان زياد است كه ساليانه معادل بودجه نظامی صرف هزينه تحقيقات نظامی ميشودو ارتش برای هزينه كردن آن اختيار تام دارد .

ارتش آمريكا از  2.580.000 نفر تشكيل شده است كه شامل   860.000  نيروی زمينی ،  380.000 نيروی دريايی  ،  670.000 پرسنل نظامی وبقيه شامل نيروی هوايی كشور ميشوند آمريكا در حدود همين تعداد هم نيروی ذخيره دارد.

در دكترين نظامی آمريكا نيروی هوايی حرف اول را ميزند پس از نابودی مراكز فرماندهی و ارتباطات دشمن سعی ميشود آسمان كشور مورد حمله  در كنترل كامل نيروی هوايی در آيد اين تاكتيك هم زمان با استفاده از موشكهای دوربرد كه عمدتا ازطريق كشتی های جنگی‌ صورت می گيرد پيش برده ميشود پس از موفقيت در پاك سازی آسمان كشور دشمن نيروی دريايی با پشتيبانی هوايی‌ كشور مورد نظر را به اشغال خود در می آورد.

در مورد يوگسلاوی‌ بعلت مقاومت بسيار خوب نظامی كه حتی منجر به سرنگونی‌ مدرن ترين هواپيمای ‌نظامی‌ رادار گريز آمريكا با قيمت دوميليارد دلار شد آمريكا شيوه نابودی زير بنای اقتصادی را از طريق آتش انبوه موشكی بكمك ساتليت را پيش برد و با وجود همكاری‌ كشورهای همسايه كه عضو ناتوبودند آمريكا قادر نشد در اين كشور نيرو پياده كند  در گزارشات نظامی ارتش يوگسلاوی ناتو برای ازبين بردن هر تانگ يوگسلاوی تا بيش از  150 مليون دلار هزينه كرد چون قادر نشد آسمان اين كشور را در كنترل خود در آورد و فقط به بخش كوزوو بسنده كرد.

در مورد عراق آمريكا بدون همكاری‌ايران و تركيه و كشورهای ‌شيخ نشين  با وجود قدرت نظامی برتر قادر نبود آسمان كشور عراق را از آن خود كند ارتش عراق با شناخت از اين موضوع و پنهان كردن ابزار نظامی آمريكا را مجبور كرد تا از طريق نيروی نظامی وارد عراق شود و عملا آنها را در صحنه كشور درگير جنگ چريكی كرد كه بسيار موفقيت آميز عمل كرده و عملا ارتش آمريكا را فلج كرده است ارتش عراق با پخش بيش از هشت مليون اسلحه بين مردم و انحلال تشكيلاتهای كشور و عدم تمركز فرماندهی نظامی و تدارك برای جنگ طولانی مدت تاكتيك نظامی آمريكا را زير سئوال برد.

نيروی هوايی آمريكا دارای‌ 14100  هواپيمای مدرن است كه معادل  30 % نيروی هوايی جهان است اين كشور دارای  13  ناو هواپيمابر است كه در واقع پادگانهای ‌سيار آمريكا در سطح اقيانوس هاست در هر كشتی بطور متوسط  300  هواپيما مستقر شده است در مجموع  4000  هواپيما در اين كشتی ها مستقر شده اند كه از طريق آواكس ها و هواپيماهای B-52  كه قيمت هر كدام آنها به بيش از  2ميليارد دلار ميرسد و قادر است مدتها در آسمان پرواز كند پشتيبانی ميشود.

همين نيروی نظامی در صورت عدم همكاری ‌كشورهای‌ خاورميانه بسيار آسيب پذير بوده و حتی ‌ميتواند نابود شود برای حفظ چنين نيروی نظامی سيار آمريكا نياز مبرم به تركيه و اسرائيل و كشورهای ‌شيخ نشين دارد در حمله به عراق آمريكا توانست تنها از طريق كشور كوچك كويت نيروی نظامی وارد عراق كند هيچ كشور منطقه حتی‌ايران هم اين اجازه را به آمريكا نداد با وجود اين قدرت نظامی آمريكا جرات نكرد مركز فرماندهی خود را به تركيه و يا به اسرائيل منتقل كند بلكه مجبور شد آنرا در قطر مستقر كند كه از تيررس مقاومت عراق در امان بماند.

در جنوب شرقی‌آسيا آمريكا عملا بدون استفاده از خاك كره جنوبی ‌و ژاپن قادر نيست كوچكترين اقدام نظامی را در دستور كار خود قرار دهد ازاين نظر ميشود بخوبی ديد تنهابا داشتن نيروی نظامی قدرتمند دريايی نميشود اهداف سياسی و نظامی را پيش برد.

طی سالهای اخير آسيب پذيری ناوهای‌هواپيمابر آنقدر زياد شده است كه ديگر هيچ كشوری سراغ اين نوع ابزار جنگی نميرود در سالهای ‌  1991تا  2000 روسيه با فشاری ‌كه از طرف غرب به اين كشور وارد می آمد مجبور شد از طريق هواپيماها و موشكهای ‌رادار گريزچندين بار بر روی ناوهای‌آمريكا  مانور بدهد و سپس اطلاعات بدست آمده را دراختيار آمريكا قرار دهد.

 بدين ترتيب عملا آمريكا متوجه شد كه ديگر ناوهای‌اين كشور كاربری گذشته خود را از دست داده و حتی‌ايران هم در سال گذشته از طريق هواپيماهای بدون سرنشين آمريكا را در خليج فارس تحقير كرد و پس از عكس بر داری از ناو هواپيمابر آمريكا آنرا انتشار بيرونی داد و بلاخره حمله به كشتی جنگی‌آمريكا در سواحل يمن ووارد شدن آسيب جدی ‌به آن كار آيی اين وسيله جنگی را از بين برده است.

 

ايران قدرت نظامی منطقه خاورميانه :

 

بررسی سير تحولات در خاورميانه نشان ميدهد كه آمريكا موفق نشده است به اهداف از پيش تعيين شده خود برسد زمين گير شدن آمريكا در كشور كوچك عراق باوجود استفاده از تمامی ابزارهای نظامی و كمكهای همه جانبه ‌كشورهای‌ همجوار عراق و استفاده از ‌بيش هشتاد ساتليت نشان ميدهد كه ابزار نظامی آمريكا در منطقه و جهان ديگر كاربری ندارد اين كشور با همكاری ‌ناتو در تدارك بود تا قبل از قدرت گيری ‌روسيه با كنترل مناطق سوق الجيشی ومنابع انرژی منطقه و اطراف روسيه امنيت اقتصادی و نظامی خودو شركا را برای ‌سالهای آينده تضمين كند با ميخكوب شدن در عراق و افغانستان اين فرصت از دست رفته است و نميشود هم آنرا دوباره بدست آورد.

يكی از بازتابهای ‌سياست نظامی گری آمريكا در جهان و خاورميانه سربلند كردن ايران بعنوان يك قدرت نظامی و اتمی در خاورميانه است بدون هيچ ترديدی بسياری از كشورها از جمله ايران منتظر چنين فرصتی بودند تا خود را از نظر نظامی آماده كنند بر طبق گزارشهای ‌سازمان انرژی اتمی بيش از هشتاد كشور جهان در تدارك فراهم آوردن تحقيقات هسته ای هستند حالا ديگر كشوری در جهان وجود ندارد كه با توليد انرژی هسته ای به مخالفت بر خيزد.

آمريكا تا پيش از جنگ درافغانستان از طريق انگلستان به ايران قول داده بود تا در صورت همكاری ‌با اين كشور در جنگ روابط خود را با ايران بهبود خواهد بخشيد غرب اين قول را به سوريه و فلسطين هم داده بود ولی ‌پس از شروع جنگ در عراق بيك باره آمريكا نظر خود را تغيير داد چون در تصور اين بود كه كار عراق رايكسره كرده است.

با پيچيده شدن جنگ در عراق آمريكا مجددا ايران و سوريه را تهديد نظامی كرد و از طريق اسرائيل به فلسطين و لبنان لشكر كشی كرد تا ايران و سوريه را بزانو در آورد ولی خود بتدريج در جنگ عراق غرق شد و اين فرصتی بود كه ايران خود را از نظر نظامی آماده كند.

قدرت نظامی ايران بر طبق منابع غربی متشكل از  540.000  نيروی زمينی است كه  350.000  نفر آن نيروهای ‌پاسدار هستند نيروی دريايی ايران  52.000  نفر و نيروی هوايی كشور تنها  300  هواپيما دارد كه عمدتا از نوع قديمی هستند ‌و پرسنل نظامی آن هم زياد نيست علاوه بر آن ايران دارای‌ 350.000 نيروی ذخيره نظامی و آموزش ديده دارد .

بودجه نظامی ايران در مقايسه با بودجه نظامی آمريكا يك به هشتاد است ولی از نظر سوالجيشی در موقعيت نظامی بمراتب بهتری‌از آمريكا قرار دارد در آمد ناخالص كشور در سال  210  ميليارددلار است و سرمايه درگردش در كشور بيش از  450 ميليارددلار را شامل ميشود در سالهای‌اخير سرمايه گزاريهای كشورها و شركتهای ‌بزرگ در ايران افزايش يافته و تنها قرار داد ايران با روسيه برای ساختن نيروگاه هسته ای در بوشهر در حدوديك ميليارددلار است ورود سرمايه به كشور بيش از خروج آن است.

ايران با كشورهای ‌مختلف از جمله چين و هندوستان و پاكستان و تركيه روابط تجاری ‌بسيار گستردهای دارد و قرار دادهای ‌طرفين  در مجموع به بيش از صد ميليارددلار ميرسد ذخاير ارزی كشور در سال گذشته بيش از  45  ميليارددلار بوده كه ايران بيش از  70% آنرا به ارزهای ديگر از جمله يورو تبديل كرده است كوشش برای افتتاح بورس نفتی در كناره خليج فارس و باز گذاشتن مناطق آزاد تجاری ‌در جنوب كشور منجر به سرازير شدن صدها شركت و انتقال سرمايه به كشور شده است.

درآمد نفتی ‌كشور روزانه با احتساب هربشكه  50 دلار  به  1.250.000  دلار ميرسد ايران روزانه  2.5  مليون بشكه نفت صادر ميكند در آمد ناخالص ايران از فروش نفت به  49 ميلياردلار درسال ميرسد كه حدود يك چهارم درآمد ناخالص كشور است اين پتانسيل مالی با جمعيت هفتاد مليونی به ايران وزنه سنگينی داده است كه هر نيرويی بايد روی آن حساب كند.

 

در سالهای اخير دولت ايران برای تقويت قدرت نظامی خود تمركز ويژه ای گذاشته و قادر شده است بسياری از سلاحهای ‌نظامی راتكامل داده كه عمدتادر بخش دفاعی متمركز شده است خريد سلاحهای ‌نظامی از كشورهای خارج بسيار محدود بوده در عين حال كوشش شده است از امكانات موجود در داخل استفاده شود ولی‌عمده تمركز بخش نظامی برروی دفاع هوايی ‌بوده است كه ايران توانسته است انواع موشكهای هدايت شونده و رادار گريز را وارد قدرت دفاعی ‌خود كند اين تكنيك نظامی عامل بازدارنده موثر بر عليه تهاجم ‌هوايی خواهد بود.

موقعيت جغرافيايی ايران چه در جنوب و چه در شمال شرايط استثنايی به كشور برای ‌دفاع نظامی داده است در جنوب كشور سراسر كناره خليج فارس در اختيار ايران قرار دارد و برای هيچ نيروی نظامی متجاوز هر چقدر هم كه قدرتمند و بزرگ باشد آسان نيست جنوب ايران را كنترل كند.

 بيش از  30% نفت صادراتی جهان از خليج فارس عبور ميكند و تقريبا تمامی ‌تاسيسات نفتی منطقه در كناره اين گذرگاه قرار دارد كه ميلياردها دلار برای ‌ساختن آنها از طرف كشورهای غربی سرمايه گزاری ‌شده است كه خود عاملی برای جلوگيری از جنگ  ‌است

از تنگه هرمز تا بنادر كويت و عراق در بست در تير رس نيروهای ايران قرار دارد حتی‌آمريكا اگر قادر باشد تمامی‌ 14.000 هواپيمای ‌خودرا برای بمباران بكار گيرد باز هم قادر نخواهد بود تا ماهها اين منطقه را در كنترل خود در آورد در جنگ عراق اگر كويت در اختيار عراق قرار داشت آمريكا و شركا قادر نبودند عراق رابه اشغال خود در آورند مراكز فرماندهی آمريكا در قطر در تيررس نيروهای نظامی ايران قرار دارد تمركز ايران برروی ساخت انواع موشكهای ‌ضد نيروی هوايی هيچ شانسی برای نيروهای آمريكايی بجز استفاده از بمب اتمی باقی  نمی گزارد.

 

آيا آمريكا ايران را بمباران اتمی خواهد كرد؟

 

اخيرا بعضی از سران آمريكا اين احتمال را مورد بررسی قرار داده اند قبلا رئيس جمهور فرانسه هم آنرا مطرح كرده بود طرح اين مسئله و به اجرا در آوردن منوط به بررسی ‌تمامی ‌جوانب قضيه است بهمين دليل پوتين رئيس جمهور روسيه در كنفرانس امنيتی مونيخ آب پاكی را برروی ‌سران جنگ طلب غرب ريخت پوتين شديدا آمريكا را مورد حمله قرارداد و رسما اعلام كرد كه آمريكا امنيت جهانی را بخطر انداخته است بيان اين مسئله آنهم دركنفرانس بين المللی بمعنی ‌به چالش كشيدن استراتژی نظامی كشورهای غربی است پوتين به كشورهای غربی فهماند كه ايران منطقه امنيتی روسيه بحساب آمده و اين كشور اجازه نخواهد داد حتی ‌راجع به استفاده از سلاح اتمی ‌صحبتی بميان آيد.

كشورهای‌غربی از موضع روسيه بشدت عصبانی شده تا جايی ‌كه وزير دفاع آمريكا در كميسون نظامی مجلسين آمريكا روسيه را برای منافع ملی ‌و امنيت آمريكا خطر عمده قلمداد كرد  و اشتروك وزير سابق دفاع آلمان كه بهمراه وزير خارجه اشتان ماير و خانم مركل نخست وزير محافظه كار آلمان روسيه را تهديد نظامی كرد و خواهان فسق قرارداد نفتی ‌با روسيه شد

اين سه نفر بشدت خواهان همكاری نظامی ‌با آمريكا  و دخالت در امور ديگر كشورهای جهان هستند هرسه آنها سالها در سازمان امنيت آلمان شاغل بوده و جزو سياست گزاران اصلی سيستم حكومتی آلمان هستند.

در كشورهای منطقه هم بلبشوی‌عجيبی حاكم شده است انتقال دوناو جنگی به خليج فارس، افزايش نيروی نظامی آمريكا در عراق و حضور نظامی آلمان و فرانسه و بقيه كشورهای ‌عضو ناتو به منطقه هيچيك از حكومتهای عرب را آرام نكرده است همه آنها بدون استثناء به سراغ روسيه و چين رفتند و حتی ‌كمك هندوستان را در خواست كردند كه جلو ماجراجويی آمريكا را در منطقه بگيرند حكومتهای ‌طرفدار غرب بخصوص شيخ نشين ها بخوبی ميدانند كه ديگر از آمريكا عملا كاری ساخته نيست واين را هم خوب ميدانند كه هر اقدام آمريكا مشكل منطقه و حكومتهای آنها را صد چندان خواهد كرد.

سياست دولت ايران در رابطه با استفاده از انرژی اتمی با تاكيد بر حق استفاده از اين تكنولوژی و مخالفت با سلاح اتمی  و ديپلماسی گسترده در اين مورد در سطح جهان جبهه ضعيف آمريكا و غرب را دچار سر درگمی عجيبی كرده است ازيك طرف آنها قادر نسيتند حكومت ايران را بدون استفاده از زوربا سلاحهای متعارفی  به تمكين واداركنند و از طرف ديگر بدون استفاده از سلاح اتمی كاری ‌نميتوانند از پيش ببرند.

شروع جنگ اتمی با ايران بمعنی‌ زير پا گذاشتن تمامی ‌قوانين بين المللی ، پاشيدگی سازمان بسيار ناكارآمدو ضعيف ملل متحد و بقيه تشكيلاتهای جهانی‌از جمله سازمان انرژی اتمی خواهد بود  بنابراين كشورهای غربی ، سازمان ملل ، كشورهای ‌منطقه و ايران برای‌از كنترل خارج نشدن اوضاع منطقه و در مجموع جهان چاره ای بجز پذيرش حقوق برابر و امنيت جمعی و تضمين عدم تجاوز بر طبق منشور ملل متحد ندارند.

بحث آينده كشورهای عضو دائمی سازمان ملل به اتفاق آلمان در لندن در باره فعاليت اتمی ‌ايران مفهومی بجز پذيرش ايرانی باتكنولوژی هسته ای بدون سلاح اتمی نخواهد داشت واين تصميم اين معنی را خواهد داد كه قدرتهای بزرگ بايد عقب نشينی كنند و به احتمال زياد شرايطی فراهم خواهند كرد كه آمريكا بكمك كشورهای همسايه عراق از جمله ايران آبرومندانه از عراق خارج شود كه خود اين تصميم نه تنها بنفع آمريكاست بلكه عملا اعلام پايان جهان تك قطبی و پذيرش جهان چند قطبی است .

آيا آمريكا اين طرح را خواهد پذيرفت ؟ آگر چنين كند تكليف استراتژی پيشبرد سيا ستهای آمريكا در عرصه بين المللی  با استفاده از حربه نظامی كارش بكجا خواهد كشيد ؟ ويا همانطور كه آقای ‌چينی معاون آقای ‌بوش در هفته گذشته در ژاپن و استراليا ادعا كرد آمريكا تا آخر خواهد ايستاد و منطقه شاهد جنگ اتمی خواهد بود؟ قراردادهايی كه دولت بو ش با شركتهای بزرگ نظامی آمريكا همانند لاكهيد  94  ، بوئينگ  81  ، ريتئون (Raytheon )  40  ، جنرال دايناميك  34  ميليارددلار و شركت آقای چينی هاليبورتون   (Halliburton ) كه  100.000 شاغل در عراق بعنوان سرويس خدماتی  استخدام كرده است و يك رقم از قرارداد آن  2.2 ميليارددلار بوده است چه خواهد شد؟

 و بلآخره تكليف بورس نيويورك كه بوسيله همين شركتهای بزرگ اداره ميشود بكجا خواهد كشيد ؟ و سرانجام هزينه جنگ در عراق و افغانستان وسرنوشت سه و نيم مليون شاغل در كشورهای مختلف غربی ‌و اسرائيل كه برای ‌توليدات نظامی برای ‌جنگ عراق كارميكنند چه خواهد شد ؟ مذاكره كنندگان برای ‌قانع كردن آمريكا ماراتن طولانی را درپيش دارند آيا اين احتمال وجود دارد كه باز هم آمريكا يكه تازی كند واز بمب اتمی استفاده كند ؟ اين خطر وجود دارد كه سران آمريكا بين منافع اقليت كشورشان و سرنوشت بشريت جنگ را انتخاب كنند . 

 

م . ر ا د ( 26.02.2007 )   

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.