سايت ديدگاه

متن قطعنامه [1696] شورای امنيت عليه [رژيم] ايران


به گزارش خبرگزاری رويتر، شورای امنيت سازمان ملل روز دوشنبه 31 ژوئيه با 15 رای موافق در برابر يک رای قطعنامه ای را صادر کرد که طی آن از ايران می خواهد غنی سازی اورانيوم را تعليق کند. بخشهای عملياتی اين قطعنامه – به استثنای مقدمه – به قرار زير است:

شورای امنيت به موجب ماده 40 فصل هفتم منشور ملل متحد، برای الزامی کردن تعليق مورد درخواست آژانس بين المللی انرژی اتمی:

1-- از ايران می خواهد بلادرنگ گامهای مورد درخواست آژانس بين المللی انرژی اتمی در قطعنامه GOV/2006/14 را که برای اعتمادسازی درمورد برنامه هسته ای آن کشور و حل مسايل موجود ضروری است بردارد.

2-- در اين رابطه شورا از ايران می خواهد تمامی فعاليتهای مربوط به غنی سازی و بازفرآوری شامل تحقيق و توسعه را بنحوی که مورد تاييد آژانس بين المللی انرژی اتمی باشد به حال تعليق درآورد.

3-- شورا اين اعتقاد را اعلام می دارد که انجام اين تعليق و برآورده ساختن تمامی خواسته های شورای حکام آژانس توسط ايران، به يافتن يک راه حل ديپلماتيک حاصل از مذاکره که تضمين کننده برنامه هسته ای ايران فقط بمنظورهای صلح آميز باشد کمک خواهد کرد، بر تمايل جامعه بين المللی برای تلاش مثبت برای حصول به چنين راه حلی تاکيد می کند، ايران را تشويق می کند که همسو با مفاد بالا بار ديگر با جامعه بين المللی و آژانس بين المللی انرژی اتمی همياری کند و تاکيد می کند که اين همياری بنفع ايران خواهد بود.

4-- در اين رابطه، بر پيشنهاد چين، فرانسه، روسيه، بريتانيا، و ايالات متحده با پشتيبانی نماينده عالی اتحاديه اروپا برای برقراری ترتيبات جامع و درازمدت که اجازه بسط روابط و همکاری با ايران را برمبنای احترام متقابل و برقراری اعتماد بين المللی نسبت به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته ای ايران را می دهد؛ صحه می گذارد.

5-- از تمام دولتها می خواهد که بر اساس اختيارات قانونی و قوانين خود با هوشياری از انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فن آوری که بتواند به فعاليتهای ايران در زمينه های مربوط به غنی سازی و فرآوری و برنامه های موشکی بالستيکی کمک کند جلوگيری کنند.

6-- عزم خود را برای تقويت اختيارات آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام می دارد وقويا از نقش شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی حمايت به عمل می آورد و مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی و دبيرخانه آن را برای کوششهای حرفه ای و بيطرفانه جاری برای حل تمام مسايل باقيمانده در ايران در چارچوب آژانس موظف می سازد و تشويق می کند، برلزوم ادامه کار آژانس بين المللی انرژی اتمی برای روشن ساختن تمام مسايل باقيمانده مربوط به برنامه هسته ای ايران تاکيد می کند؛ و از ايران می خواهد که برمبنای مفاد پروتکل الحاقی بلادرنگ تمامی اقدامات شفاف سازی مورد درخواست آژانس بين المللی انرژی اتمی در ارتباط با بررسی های جاری آن را به مورد اجرا بگذارد.

7-- خواهان گزارشی از مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در تاريخ 31 ماه اوت است. اين گزارش در وهله اول درباره اين است که آيا ايران تعليق کامل فعاليتهايش را بر اساس اين قطعنامه انجام و ادامه داده است يا نه و آيا تمامی اقدامات سازگار با اقدامات مورد درخواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و مفاد اين قطعنامه را به اجرا در آورده است يا نه. اين گزارش به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و به موازات آن برای ملاحظه به شورای امنيت داده می شود.

8-- قصد خود را در صورتی که ايران تا تاريخ فوق مفاد قطعنامه را به اجرا نگذارد برای در پيش گرفتن اقدامان مناسب بموجب ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد برای ترغيب ايران به رعايت اين قطعنامه و خواسته های آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام می دارد و تاکيد می نمايد که درصورتی که اقدامات بيشتری لازم باشد، اين اقدامات را اتحاذ کند.

9-- تاييد می کند که اين اقدامات بيشتر در صورتی که ايران اين قطعنامه را مراعات کند، لازم نخواهند بود.

10-- مصمم است که اين امر را قاطعانه دنبال کند.

 منبع: 9 امرداد 1385 - بي بي سي[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.