سايت ديدگاه

در گذشت دكتر ميلوسويچ ؟
م. راد


امروز بطور ناگهانی مقامات امنيتی هلند اعلام كردند دكتر اسلوبودان ميلوسويچ ( Slobodan Milosevic) رئيس جمهور سابق يوگسلاوی در زندان شونينگن (Scheveningen ) واقع در حومه شهر هاگ  در گذشته است مرگ مشكوك ميلوسويچ در شرايطی صورت گرفت كه او تنها 40 ساعت ديگر لازم داشت تا دفاعيات خود را به پايان برساند بسياری از مفسران و شخصيت های ‌سياسی و حزبی از جمله حزب كمونيست روسيه مسئوليت مرگ ميلوسويچ را بگردن ناتو ودادگاه هلند انداخته كه توسط ناتو برای ‌محاكمه رئيس جمهور و رهبر حزب كمونسيت يوگسلاوی‌ تدارك ديده شده بود ميلو سويچ  توسط كماندوهای  كشورهای ‌ناتو از يوگسلاوی‌ ربوده شد و به هلند منتقل شد.

 

طی ده روز گذشته اين دومين شخصيت يوگسلاوی‌است كه در زندان هلند با وضع بسيار مشكوكی‌ كشته ميشود ده روز پيش هم مقامات امنيتی دادگاه اعلام كردند كه بابيج (Babic ) 50 ساله مسئول دفاع از بخش ضرب نشين كرووات در زندان خود كشی كرده است آنهم در شرايطی كه تمامی ‌گوشه و كنار زندانها را دوربين های‌ مجهز تحت كنترل شبانه روزی‌ خود دارند و هر حركت زندانی را كاملا پوشش ميدهنددادگاه قبلا فشار زيادی بر بابيج وارد كرده بود تا ميلوسويچ را متهم به جنايت كند .

دكتر ميلوسويچ در 29 آگوست 1941 در پوزارواچ (Pozarevac ) در منطقه صربستان متولد شد و در سال 1959 در سن هيجده سالگی ‌به حزب كمونيست يوگسلاوی ‌پيوست ميلوسويچ تحصيلات خود را در رشته حقوق واقتصاد در دانشگاه بلگراد به پايان رساند و مسئوليتهای مختلفی‌از جمله مديريت تكنوگاز يوگسلاوی و دير تر مسئوليت  سازمان دادن بانكهای كشور را بعهده گرفت بعلت موفقيت در حيطه فعاليتهای  خود از سال 1987رهبر حزب كمونيست شد.

ميلوسويچ در سال 1989 بعنوان رئيس جمهور يوگسلاوی انتخاب شد در تبليغات انتخاباتی ‌تمركز خود را مبارزه با سيستم بوروكراتيك در كشور گذاشت كه آنرا عامل اساسی در عدم پيشرفت كشور يوگسلاوی و ديگر كشورهای ‌بلوك شرقی ارزيابی ميكرد  اين اولين بار بود كه در يوگسلاوی يك صرب رئيس جمهور ميشد ميلوسويچ با تغيير و تحولات جهانی و آغاز پاشيدگی‌اتحاد شوروی و بلوك شرق  پيشنهاد تغيير ساختار حزب را داد و حزب كمونيست به حزب سوسياليست تغيير نام يافت.

سالی‌ كه ميلوسويچ مسئوليت كشور را بعهده گرفت سالهای ‌توفانی ‌در جهان بود تبليغات بر عليه سيستم سوسياليستی‌ توسط كشورهای‌غربی‌ گوش فلك را كر ميكرد و محافظه كاران كشورهای‌غربی بهمراه تشكيلاتهای ‌كليسايی خود در پی انتقام از كشوری ‌بودند كه در جنگ جهانی ‌دوم در شكست فاشيسم نقش بر جسته ای ‌بازی ‌كرده بود پيش از جنگ جهانی دوم نازی ها نيروی وسيعی از مردم يوگسلاوی را بنفع خود بيسج كرده بودند .

رئيس جمهور شدن يك صرب در يوگسلاوی ‌را كشورهای‌غربی‌ بسرعت با توجه به اوضاع مناسب جهانی‌ به ناسيوناليسم صرب منتصب كرده و تبليغات وسيعی‌ برای ‌پاشيدگی‌ اين كشور راه انداختند در ابتدا اسلوینیا‌ را بكمك كشور اطريش از بدنه اين كشور جدا كرده و سپس بسراغ كرواتيها رفتند اين دومنطقه قلب اقتصاد يوگسلاوی بود تمام سرمايه كشور بخاطر نزديكی به بازار اروپا و بازار مصرف در اين منطقه بكار افتاده بود وقتی‌اين دومنطقه طبل جدايی را زدند ميلوسويچ در سخنرانی‌ خطاب بتمامی مردم يوگسلاوی گفت ما تمام گوشت ها را به اين دومنطقه داديم و فقط استخوانها برای ‌ما باقی مانده است و حتی ‌رسما از هردو بخشی كه خواهان جدايی ‌بودند در خواست كرد همانند گذشته مسئوليت رهبری كشور را بعهده بگيرند ولی‌آلمان و اطريش تمايلی‌ به يوگسلاوی متحد نداشتند و بيشرمانه اعلام كردند كه چرا اسلوینیا ‌و كرواتها بايد هزينه زندگی‌ بخش فقير نشين يوگسلاوی را تقبل كنند.

آلمان اولين كشوری ‌بود كه اين دومنطقه را بعنوان كشور برسميت شناخت ولی ‌پيش از آن نيروهای ‌نظامی‌ كشورهای ‌ناتو با تمام امكانات در اين دوبخش حضور داشتند.

ماجرا به اينجا خاتمه نيافت كشورهای‌غربی ‌بلافاصله تمركز خود را بر روی‌ فاناتيكرهای ‌مسلمان بوزنی ‌و كوزوو گذاشتند و برای ‌اين منظور حتی ‌از تمامی ‌گروه های‌اسلامی‌ از جمله حزب الهی های‌ايران نيز در جنگ بهره گرفتند  تا بزعم خود با كمونيست ها و بی ‌خدايان بجنگند نقل و انتقال اين جنايت كاران تماما بعهده آلمان و اطريش قرار داشت و بدين ترتيب در 18 مارس 1999 ناتو بمباران اين منطقه راشروع كرد تحت عنوان اينكه ميخواهد از نسل كشی جلوگيری كند.

در اين حمله ناتو 31800 ( سی ويك هزارو هشتصد) حمله هوايی‌ در سراسر يوگسلاوی برای نابودی تاسيسات صنعتی ‌و زير بنای اقتصادی‌ انجام داد تا كشور را برای‌هميشه از صنعت محروم كند كاری ‌كه نازيها موفق به آن نشده بودند توسط ناتو بانجام رسانده شد در اين جنگ 5000 نفر از مردم صرب بر طبق آمار كشورهای غربی‌ كشته شدند در اين بمباران تقريبا تمامی تاسيسات غير نظامی از جمله مدارس ، بيمارستانها ، مراكز توليد آب و برق كه بر طبق كنوانسيون ژنو مصون از حمله نظامی هستند نابود شدند در اين جنگ يوگسلاوی موفق شد خسارات جنگی قابل ملاحظه ای ‌بر ماشين جنگی ناتو وارد آورد ارتش ناتو جرات نكرد از راه زمينی وارد يوگسلاوی ‌شود چون از تاريخ مبارزات مردم كشور بخوبی آگاه بود در نتيجه بزدلانه از طريق هوا و موشك های دوربرد كه دارای‌هزينه كمر شكنی ‌بود وارد صحنه شد در اين جنگ ارتش يوگسلاوی موفق شد  يك هواپيمای فوق سری نظامی  يك ميليارد دلاری ‌را كه سمبل قدرت نظامی آمريكا و ناتو بود  سرنگون كند و بدين ترتيب راز اين هواپيمای‌ فوق مدرن بدست روسها افتاد.

  

در اين شرايط بود كه آمريكا و اعضای ناتو  رئيس جمهور يك كشور را متهم به جنايت بر عليه بشريت كردند و خانم كارلا  دل پونت ( ( Carla del Pont يكی از ماموران مهم سازمان جاسوسی ناتو را مسئول ايجاد دادگاه جنايی ‌ناتو ساخته بر عليه ميلوسويچ كردند خانم پونته از آن تاريخ تا كنون همچنان مخفی ‌بزندگی ادامه ميدهد تا به امروز هنوز هيچيك از ادعاهای ‌كشورهای‌غربی ‌در مورد كشتارها در يوگسلاوی به اثبات نرسيده است.

چرا ميلوسويچ  كشته شد؟

دادگاه هاگ بخوبی ميدانست كه ميلوسيوچ از فشار خون بالا و بيماری قلبی‌ و سردرد دائمی رنج ميبرد ميلوسويچ اگر چه از پشتيبانی‌ صدها وكيل بر جسته از سراسر جهان وآماده دفاع بر خوردار بود  ولی ‌وظيفه دفاع از منافع كشور يوگسلاوی را بتنهايی ‌بعهده گرفت و بخوبی هم از پس آن بر آمد  تنها چهل ساعت ديگر به پايان اين جدال باقی مانده بود كه خبر درگذشت وی اعلام شد. 

با وضعی كه او داشت كوشش ميكرد تا هرچه سريعتر اورا معالجه كنند تا بتواند دادگاه را بپايان برساند در نوامبر سال 2005 مركز درمانی باكولف (Bakulev Medical Center  ) مسكو هيئتی‌از دكترای ‌متخصص روسی را به هاگ فرستاد تا از ميلوسويچ معاينه بعمل آورد اين گروه پزشكی طی ‌گزارشی تاكيد كرد وی ‌به معالجه فوری قلب ‌نياز دارد پس از اين كنترل  ميلوسويچ بلافاصله در خواست كتبی به دادگاه نمايشی نوشت و در خواست كرد تا اورا برای‌ معالجه به مسكو بفرستند كه جواب دادگاه منفی بود.

 دادگاه هاگ  در خوا ست كرده بود تا دولت روسيه تعهد بسپارد كه وی ‌را بر ميگرداند در تاريخ 18 ژانويه 2006 دولت روسيه ضمانت كتبی خود را به داگاه ارائه ‌داد و حتی ‌تضمين كرد ميلوسويچ را تا تاريخ 23 فوريه بدادگاه بر گرداند  با وجود تعهد دولت روسيه بازهم دادگاه از دادن مجوز خود داری كرد و نشان داد كه هيچ اراده ای‌از خود ندارد و تنها دستورات ناتو را باجرا در می آورد روسها جواب منفی دادگاه را تحقير روسيه از طرف كشورهای ‌عضو ناتو ارزيابی كردند .

بدن ترتيب مسئوليت مرگ دكتر ميلوسويچ نه تنها بعهده جنايتكارات جنگ و سردمداران حكومتهای‌غربی‌عضو ناتو است بلكه مسئولان دادگاه هاگ هم در آن سهيم هستندپاتريك رابينسون ( Patrick Robinson) ، او -  گون  كوان (O – Gon Kwan ) ، لين بونومی ( Lain Bonomy) نيز در اين جنايت دست دارند اين جنايتی است آگاهانه كه بر خلاف تمامی‌اصول و قوانين بين المللی است كه البته كشورهای‌غربی ‌به آن پای ‌بند نيستند.

دكتر ميلوسيچ نه تنها در يوگسلاوی بلكه حتی ‌در بين كمونسيتهای ‌جهان از اعتبار بزرگی ‌بر خوردار بود چه در جنگ يوگسلاوی‌ و چه پس از دستگيری صد ها هزار نفر در سراسر جهان علاوه بر مخالفت با جنگ تجاوزكارانه ناسيونال فاشيسم غرب بر عليه يوگسلاوی از مبارزه اين كشور بر عليه متجاوزان پشتيبانی كرده اند همين امروز حزب سوسياليست يوگسلاوی ‌طی بيانيه ای‌ درگذشت رهبر حزب خودرا ضايعه ای بزرگ برای مردم يوگسلاوی و حزب خود اعلام كرد.

گزارشات هفته های‌اخير از اوج گيری ‌مبارزه مردم سابق يوگسلاوی‌ بر عليه جنايتكاران بوزنی‌ و كوزووو حكايت دارد گروهی ‌كه در جنگ جهانی ‌دوم داوطلبانه با نازيهای‌آلمان و فاشيستهای‌ايتاليا بشكار كمونيست ها و مبارزان ميپرداختند مردم يوگسلاوی با قدرت گيری روسيه و نقشی كه در جهان ايفا ميكند و شكستی كه آمريكا و غرب در عراق و افغانستان متحمل ميشوند و بلبشويی كه در اروپا حاكم است اميدوارتر شده اند يوگسلاوی از نظر تاريخی‌ و هويتی پيوند ناگسستنی با روسيه دارد و مبارزات اخير نشان از آن دارد كه يوگسلاوی ‌يك بار ديگر نقش تاريخی خود را در خدمت بمردم جهان همانند دوجنگ جهانی اول و دوم ايفا خواهد كرد از بين بردن دكتر ميلوسويچ برای ‌تضعيف روحيه مقاومت و تقويت راست های مرتجع در منطقه كاری است عبث كه دودش بچشم  مسئولان اين جنايت بر ميگردد.

 دكتراسلوبودان ميلوسويچ در سن 64 سالگی بنا به ادعای‌ مسئولان زندان در سلول خود زندگی را وداع كرد شخصيتی كه در تمام دوران حيات خود در خدمت زحمتكشان كشور خود قرار داشت همانطور كه از يك خانواده زحمتكش متولد شده بود در برابر امپرياليسم و متجاوزان  هرگز زانو نزد ميلوسويچ دين خود را به مردم جهان ادا كرد با مقاومت خود درآستانه هزاره سوم در برابر جنگی نا عادلانه نه تنها ضربه كاری ‌به كشورهای‌غربی وارد آورد بلكه مجموعه سيستمهای آنها را زير سئوال برد و راه مبارزه را همچنان باز گذاشت ميلو سويچ هم در جنگ و هم در دادگاه نشان داد كه در برابر متجاوزان نبايد كوتاه آمد اين تنها راه مهار و كنترل ‌آنهاست وگرنه آنها هرگز دست از كشتار و جنايت بر نخواهند داشت دفاعيات ميلوسويچ يكی از افتخارات جنبش مقاومت جهانی‌است و بسيار آموزنده است.  

 

لطفا برای‌اطلاعات بيشتر به سايتهای زير مراجعه فرمائيد

www.icdsm.org

www.slobodan-milosevic.org

www.free-slobo.de

 

 

 

 منبع: تصویر ضمیمه از دیدگاه است.[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.