شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

طالبانی در ايران چه ميكند؟

م. راد

m.rad@gmx.net

 

جلال  طالبانی‌ با يك هيئت طرفدار نظام جمهوری اسلامی ‌وارد ايران شد هيئتی كه همانند خود طالبانی‌ بهمراه نيروهای ‌متجاوز  نه تنها عراق را بخاك و خون كشيده اند بلكه شرايطی بوجود آورده اند كه بايد بتدريج از صحنه خارج شوند طرفداران مسلح بارزانی‌ و طالبانی دوعشيره كرد طی چند هفته اخير بشدت درگير مبارزه مسلحانه شده و هركدام سعی ‌ميكنند تا مناطق بيشتری رادر رابطه با رقيب در كنترل خود در آورند.

پس از اشغال عراق كه جاشهای‌ اين دوعشيره فعالانه در آن شركت داشتند وضعيت نامناسب معيشتی و بيكاری و ناامنی و سرگردانی دائمی ‌ملت كرد و وخيم شدن اوضاع سياسی موجب نارضايتی ‌شديد توده های ‌كرد شده است  گزارشات منتشره در رسانه های خبری حاكی از نفرت شديد مردم كرد از اين دوگروه است كه پس از اشغال عراق تمامی ‌منابع اقتصادی و پول های ‌دريافتی‌ را صرف مسلح كردن طرفداران خود و تامين هزينه زندگی آنها كرده واقوام و  سران اين دوگروه تمامی پست های موجود را بين خود تقسيم كرده اند.

جلال طالبانی ‌و بارزانی‌ كه بيش از پانزده سال با در يوزگی در برابر حكومتهای ‌تركيه و ايران و آمريكا و انگلستان به حيات خود ادامه داده بودند و اميدواربودند با پشتيبانی‌ نيروهای‌ اشغال گر بحيات خود ادامه دهند اخيرا با تغيير اوضاع در داخل عراق و منطقه خاورميانه و بخصوص مقاومت مسلحانه و موفقيت های ‌ناشی از آن هرچه بيشتر منفرد شده تا آنجا كه  گروه های‌ فراوانی‌ ازمردم كرد به ‌مقاومت پيوسته و وارد جنگ با نيروهای‌اشغالی ‌شده اند .

 

حوادث اخير اروپا و بی ثباتی آن و افشاء استفاده از سلاحهای ‌شيميايی و فسفری توسط ارتش آمريكا و انگلستان در جنگ عراق توسط جناحهای ‌رقيب و از همه مهمتر گسترش مبارزه مسلحانه و افزايش تعداد كشته شدگان آمريكايی كه طی دوهقته اخير به بيش از هفتاد نفر رسيده است و اعتراف كشورهای‌غربی‌ در مورد دست رسی‌ نيروهای ‌مقاومت به سلاحهای ‌كشتار جمعی‌ كه كشورهای ‌متحد آمريكا از آن در جنگ عراق و افغانستان استفاده كرده اند موجب تجديد نظر در استراتژی و تاكتيك نيروهای ‌سياسی و نظامی كشورهای‌غربی شده است كه بازتاب آن فشار به آمريكا برای ‌حل نهايی  مسئله ادامه دار جنگ در عراق است.

در هفته اوايل همين ماه دوزير خارجه آمريكا و انگلستان شتابان خود را به عراق رسانده و مزدوران خود را مجبور كردند تا در كنفرانس قاهره در باره تشكيل  دولت ملی‌ شركت كنند و راه حل های‌اتحاديه عرب را بپذيرند در همين راستا از طالبانی گرفته تا جعفری و بقيه گروهای‌ ديگر وابسته به رژيمهای ‌تركيه و ايران و آمريكا مجبور شدند در اين كنفرانس شركت كرده و مصوبات پيشنهادی ‌نيروهای ‌مقاومت را بپذيرند كه در آن قيد شده است مبارزه مسلحانه بر عليه نيروهای‌متجاوز به عراق امری ‌مشروع و عادلانه است خود همين بند نشان از موفقيت های‌ بزرگ نيروهای مقاومت دارد كه ديگر از پشتيبانی وسيع توده ای ‌در عراق و منطقه بر خوردار شده است .

از اوايل همين ماه دولتهای‌انگلستان و ايتاليا اعلام كردند نيروهای ‌خود را از عراق خارج خواهند كرد كه بلافاصله بارزانی ‌رهبر يكی از عشيره ای ‌كردستان عراق خود را به انگلستان و سپس از آنجا به آمريكا رساند و از هر دوكشور نه تنها در خواست كرد بلكه التماس كرد كه در عراق بمانند و بلاخره بسيم آخر زد و اعلام كرد كه نيروهای‌ مسلح آمريكا و انگلستان نه تنها نيروهای ‌متجاوز نيستند بلكه نيروهای آزاديبخشی هستند كه بكمك مردم عراق بويژه كردستان آمده اند و اين در شرايطی است كه طرفداران نيروهای‌اشغال گر بشدت در عراق منفور و منفرد هستند.

جلال طالبانی نيز بسرعت خود را به ايتاليا رساند و از دولت اين كشور خواست سربازان خود را از عراق خارج نكند و ابراهيم جعفری‌ يكی ديگر از مزدوران غرب و رژيم ايران هم وارد ايران شد تازمينه پشت جبهه را در صورت فرار فراهم آورد جعفری ‌و طالبانی از پشتيبانی وسيع مالی‌ و نظامی و پرسنل ‌جمهوری‌اسلامی ايران بر خوردارند در واقع بدون حضور نيروهای‌مسلح رژيم ايران امكان بقاء ندارند بهمين دليل طالبانی‌ طی ‌دوروز گذشته همانند جعفری‌ با در يوزگی در برابر رهبران رژيم ايران كه در عراق بشدت منفورند  تلاش كرد تا پشت جبهه را كه ديگر وجود ندارد محكم كند.

 

تحولات خاورميانه به كجا خواهد كشيد؟

 

تحولاتی كه در ماه نوامبر در اروپا و آمريكا و مخصوصا در خاورميانه اتفاق افتاد حكايت از تغييرات اساسی در سياست های‌ كشورهای غربی دارد در فرانسه در سال روز كشتار مهاجران آفريقايی‌ در چهل سال قبل كه فرانسويها بخاطر شكست خود در الجزاير بسيای از همين مهاجران را دست و پا بسته و زنده به رود خانه ها پرتاب ميكردند كه تعداد كشته شده گان بيش از سی هزار نفر تخمينزده ميشود سراسر فرانسه را قيام جوانان را فراگرفت و نشان داد  كه آنها هرگز اين جنايت را فراموش نخواهند كرد درسی كه كشورهای‌غربی‌از حوادث سه هفته اخير ‌فرانسه و چند كشور اروپايی گرفته اند اين است كه جنايت بی جواب نخواهد ماند.

در همين رابطه اسكار لافون تن رهبر سابق حزب سوسيال دمكرات آلمان كه حزب تازه ای ‌را به اتفاق حزب سوسياليست آلمان تشكيل داده و در انتخابات اخير نمايندگان زيادی را به پارلمان فرستاده است اعلام كرد كه استفاده از سلاحهای‌ كشتار جمعی از جمله بمبهای ‌خوشه ای و فسفری‌ آمريكا و انگلستان در عراق و افغانستان زمينه ادامه دار شدن جنگ را فراهم كرده است و اين جنگ را نميتوان با جنگ به پايان برد.

لافون تن وارد شدن كشورهای‌اروپايی دراين دوجنگ را نشانه آن دانست  كه اروپا خود را برای ‌يك جنگ بزرگتر آماده ميكند لافون تن كه بعلت سياستهای ‌جنگی آلمان از حزب سوسال دمكرات كناره گيری كرده بود نتوانسته بود جناح راست حزب خود را قانع كند سياست نظامی گری‌ راه بجايی بجز جنگ جهانی ديگر‌نخواهد برد اتحاد دو حزب بزرگ آلمان نشان ميدهد كه روند نظامی ‌شدن آلمان و اروپا بيك استراتژی تبديل شده است در همين رابطه سخنگوی ‌سازمان امنيت آلمان مجبور شد اعلام كند كه نيروهای‌ مقاومت مخالف آمريكا و انگلستان خود را بسرعت با سلاحهای ‌ميكروبی و شيميايی و حتی‌اتمی مسلح ميكنند .

 

افشای جنايات آمريكا در استفاده از سلاحهای‌ كشتار جمعی‌ در عراق و افغانستان توسط رسانه های‌غربی و همزمان بر ملا شدن زندانهای ‌مخفی‌آمريكا و انگلستان در سراسر جهان كه تعداد آنها به بيش از پنجاه زندان رسيده است آن هم در كشورهايی ‌كه  دم از حقوق بشر و دمكراسی ‌ميزنندبا وجود تلاش آمريكا و انگلستان در ماست مالی ‌كردن آن تاثير خود را در سطح جهانی ‌بر جای ‌گذاشت كه  بخشی نتيجه مبارزه نيروهای ‌مقاومت در عرصه جهانی‌است و بخش ديگر هم مربوط ميشود به اختلافات درونی جناحهای ‌قدرت در كشورهای غربی‌ كه منافع خود را در خطر می بينند .

در رابطه با پنجاه زندان مخفی آمريكا و انگلستان در جهان معلوم شده است كه بخش بزرگی از آنها با اطلاع كشورهايی همانند آلمان ، سوئد ، لهستان ، رومانی‌ ، مجارستان ، كشورهای همجوار با عراق و افغانستان و‌ديگركشورهای  غربی  صورت گرفته است و اين كشورها سالهاست كه بر خلاف ادعاهای ‌خود در مورد حاكميت قانون در اين كشورها به نقص حقوق بشر در تمامی‌ابعاد آن ادامه داده اند همين اوايل امسال بود كه پيشنهاد چند كشوراز جمله كوبا در مورد بررسی اتهامات نقص حقوق بشر در زندان گوانتانامو در كنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو توسط تمامی ‌كشورهای‌غربی رد شد در همين ماه دولت آمريكا بناچارو تحت فشار افكار بين المللی ‌به كميسوين حقوق بشر سازمان ملل اجازه بررسی‌اين زندان را داد كه بعدا پشيمان شد و برای‌آن شروطی قائل شد كه منجر به لغو بازديد از زندان گرديد. 

يكی‌ ديگر از مسائلی ‌كه گريبان كشورهای‌غربی را گرفته است عدم پذيرش سياستهای آمريكا در سطح جهان است سران آمريكا از چند سال پيش ديگر جرات نميكنند تاريخ پرواز سران حكومت خود را اعلام بكنند و اگر هم بايد از كشوری ‌بازديدبعمل آورند حتما هواپيمای آنها شبانه به محل مورد نظر فرود می آيد.

 آخرين تلاش آمريكا برای ‌بازگشت بدون قيد وشرط اين كشور به كشورهای آمريكای لاتين تحت بهانه روابط تجاری‌آزاد كه در كنفرانس آرژانتين مطرح شده بود با شكست كامل مواجه شد و تنها كشور مكزيك كه رئيس جمهور آن ثروتمندترين شخصيت كشور است با سياست های‌اقتصادی آمريكا موافقت  كرد و همانطور كه چاوز اعلام كرد بازار تجاری‌آزاد بين كشورهای آمريكای جنوبی با آمريكا مرده است بدين ترتيب  اين كنفرانس آخرين ضربه كاری ر‌ا به سياست های اقتصادی و سلطه طلبانه آمريكا در سطح جهان وارد آورد كه بازتاب آن را در تغيير سياست بسياری از كشورها در رابطه با آمريكا ميشود ديد.

اگر همه اين حوادث را بشكلی با هم مرتبط كنيم آنوقت بخوبی ‌ميشود به اين نتيجه رسيد كه ديگر آمريكا نميتواند الگوی‌ مناسبی برای ‌تامين منافع كشورهای غربی‌ باشد حوادث انگلستان و فرانسه و و تبليغات هيستريكی  آمريكا و كشورهای ‌غربی در باره جنگ تمدن ها كه انعكاس آن رشد راسيسم در سراسر اروپا و ژاپن از آب در آمد و پی آمد آن حكومتهای‌ محافظه كار با تندنس راسيستی از دانمارك تا اسپانيا و ايتاليا و كشورهای اروپای شرقی و اخيرا آلمان هستند كه در تلاشند افكار عمومی را از مشلات موجود از جمله ميليتاريسم ، بيكاری ‌و فقر ، فاصله طبقاتی‌ و خدمات اجتماعی‌ به سمت جنگ تمدن ها سوق بدهند.

 تبليغات شديد بر عليه مذاهب از جمله مذهب اسلام كه آنرا معادل تروريسم و فاناتيسم ارزيابی ‌كرده و در چهره هر كله سياهی‌  در اروپا يك تروريست می بينند كه بايد بدون محاكمه و بدون در نظر گرفتن قانون هر موقع كه اراده كردند آنها را دستگير و بدون موارد اتهام زندانی ‌كنند و از كشورهای‌اروپايی‌اخراج كنند عوارض مخربی بر جا ‌گذاشته است كه نتيجه اين سياست رشد قلابی ‌تضاد ‌بين مردم شمال و جنوب است كه كشورهای غربی هرگز آنها را بعنوان انسانهای ‌متمدن برسميت نشناخته اند و فقط خود را از موضع راسيستی‌ متمدن و انسان ارزيابی‌ ميكنند اين سياست تا آنجا گسترش پيدا ميكند كه بحران جنگ خاورميانه و افغانستان با جوامع اروپايی كشيده ميشودو پليس فرانسه با بيشرمی تمام در حضور رسانه ها داد ميزند اينجا بغداد نيست و ساركوزی‌ وزير كشور تهديد به اخراج فرانسوی هايی ‌ميكند كه بيش پنج نسل در فرانسه زندگی ميكنند.

نتيجه اين تفكر در خاورميانه شرايطی بوجود آورد كه آمريكا و نيروهای ‌متحد وی مجبورند هرچه زودتر منطقه را ترك كنند بهمين دليل مزدوران آنها به تكاپو افتاده و در بدر بدنبال پشتگاه ميگردند جلال طالبان‍ی و بارزانی و جعفری‌ ميدانند كه جايی در بين مردم عراق ندارند و برای آنها خروج آمريكا يعنی ‌پايان كار تمامی ‌جنات كارانی است ‌كه ده ها هزارنفر مردم عراق را قتل و عام كردند تا بقدرت دست رسی پيدا كنند ولی‌ تجربه نشان داده است كه كشورهای ‌سلطه گر فقط بفكر منافع كوتاه مدت خود هستند.

 بارزانی‌ و طالبانی‌ تازه دوزاريشان افتاده است كه نميشود با مزدوران و جاشها  بر گرده مردم سوار شد و ضمن كشتن مردم خود و همكاری ‌با متجاوزان بر اريكه قدرت تكيه زد بارزانی نگران بازگشت مجدد به تركيه است  تا همانند پدر خود خفت و خواری ‌را برای هميشه بجان بخرد و طالبانی‌هم به اتفاق جعفری ‌در صددند در صورت لزوم در ايران جا خوش كنند  ولی‌ هيچكدام از آنها در اين دوكشور در امان نخواهند بود كردستان آزاد در آينده نه چندان دور يكی از اولين نتيجه تحولات خاورميانه خواهد بود بسختی ميشود تصور كرد كه خلق كرد جنايات اين دومزدور را ببخشند.

طالبانی ‌و بارزانی‌ در تمام دوران حيات خود همواره با زدوبند با رژيم های ايران و تركيه و كشورهای ‌غربی بر جنايات آنها بر عليه خلق كرد منطقه صحه گذاشته اند اگر آمريكا و انگلستان و ساير متحدين آنها با آن سرمايه مالی ‌و نظامی قادر نشدند شمارا در پناه بگيرند و در قدرت نگه دارند چگونه ميتوانيد انتظار داشته باشيد رژيمهای ‌زپرتی تركيه و ايران  شما را سروپا نگه دارند.

نيرويی كه هنوز درك نكرده است نميشود در پناه يك قدرت ارتجاعی ‌و ضد مردمی ‌برای ‌خودش مشروعيتی بدست آورد سرنوشتی ‌بهتر از اين نميتواند داشته باشد  نيرويی كه كشتار و قتل و عام مردم كشور خود را با سلاحهای ‌شيميايی ‌و ميكربی ‌و اتمی ‌ضعيف شده و بمب های ‌ده تنی مورد تاييد قرار ميدهد و آنها را نيروهای آزاديبخش می نامد معلوم است از تاريخ هيچ درسی نگرفته است اگر فكر ميكنيد شما ميتوانيد همانند دوران جنگ سرد از تضادهای ‌موجود بين رژيم ايران و تركيه برای ‌بقاء خود استفاده كنيد سخت در اشتباهيد آنها در اين موارد شمارا در جيب خود می گزارند تا كنون هم همين كار را كرد ه اند شما ميخواهيد رژيم ايران در شهرهای‌عراق صدها امزاده علم كند و بساط قمه زنی‌ و زنجير زنی‌ وسينه زنی‌ براه بياندازد و چادر و دستمال برای  زنان را تحت بهانه قوانين اسلامی‌ اجباری كند قوانين عقب افتاده ای  كه از تاريخ عراق رخت بر بسته بود شما ميخواهيد رژيم تركيه در مناطق كرد نشين عراق زبان كردی ‌را قدغن كند و شما را عرب های ‌مناطق كوه نشين قلمداد كند شمائيكه  حكومت اسلامی ‌را بر جدايی دين از حكومت ترجيح داده ايد تا در قدرت شريك شويد معلوم است كه از مبارزه و سياست سر رشته ای نداريد.

سه سال جنگ عراق چهره شما و كسانی را كه دم ازحق و  حقوق  خلق كرد و آزادی ‌و دمكراسی  ميزدند برای همگان روشن كرده است بهمين دليل شما دوباره سراغ حكومتهای‌ايران و تركيه رفته ايد تا مشكلات تود ه های‌عراق و منطقه را بيشتر كنيد وگرنه كدام ديوانه ايست در اين شرايط سراغ اين دوحكومت برود و راه نجات خود را با سرنوشت اين دوكشور گره بزند امروز كه اكثريت توده های ‌جهان در تلاشند خود را از وابستگی به كشورهای ‌ديگر رهايی ببخشند شما چگونه حاضر ميشويد يك بار ديگر با وارد كردن حكومتهای‌ايران و تركيه در جنگ داخلی‌عراق  بر مصائب و مشكلات مردم عراق بيافزاييد مگر تجربه عراق نشان نداده است شما پايگاهی در بين مردم نداريد و تنها با كشتار و  با همكاری ‌نيروهای‌ خارجی با آن قدرت آتـش قادر شد ه ايد چند صباحی در قدرت بمانيد آيا بهتر نيست از همين حالا  ديگر دستان خود را بخون مردم بيشتر آلوده نكنيد و با بر پايی ‌يك انتخابات آزاد و بدون حضور نيروهای‌ متجاوز و با نظارت بين المللی  تن بيك اتحاد بزرگ ملی‌ بدهيد و به باز سازی ‌كشوربهمت مردم عراق بپردازيد. ؟

 

چرا رژيم ايران در صدد استفاده از موقعيت عراق است ؟

 

آنچه مسلم است نيروهای ‌خارجی عراق را ترك خواهند كرد  رژيم ايران با خروج نيروهای ‌خارجی‌  بسرعت نفوذ خود را عليرغم بيش از صد هزار نفر مسلح كه به عراق فرستاده است از دست خواهد داد وقادرنخواهد بود اوضاع را كنترل كند مضافا به اينكه اين مدعوين سابق در بين مردم عراق بعلت جناياتشان همانند نيروهای‌آمريكايی منفورند خطر اين است كه آنها بسرعت از هم بگسلند و راهی ‌ايران شوند از طرف ديگر مناطق جنوب كشور عربهای ‌سنی نشين ايرانی زندگی‌ ميكنند كه از دير باز رابطه فرهنگی‌ و تجاری ‌نزديكی با مردم عرب خليج فارس داشته اند كه خود را بيشتر متعلق به مردم عرب ميدانند تا رژيم ايران كه بغلط سالهاست سعی ‌دارد مذهب شيعه را بمردم منطقه حقنه كند تضاد آنقدر عميق است كه بنظر نميرسد رژيم ايران قادر باشد باين زودی‌ راه حلی ‌برای آن پيدا كند منطقه كردستان هم كه بشدت بحرانی‌است.

 تلاش رژيم بر ادامه بحران در عراق استوار است مردم عراق مشكل بزرگی با مذهب شيعه از نوع افراطی ‌و عقب افتاده آن دارند كه نمونه آن آقای ‌خمينی ‌بود كه با وجود پانزده سال اقامت در عراق بمحض بدست آوردن موقعيت قدرت كوشش كرد ببهانه وجود چند امامزاده كه برای ‌تصرف آنها حتی ‌بيك جنگ هشت ساله با عرا ق پرداخت و صدها هزار نفر را بكشتن داد تا اين مناطق را به اشغال در آورد كه البته باشكست مواجه شد و پيامد آن نفرت عميقی است كه بين مليتهای‌ايران و عراق بوجود آمده است و هرازگاهی ‌دوباره سر بر خواهد آورد و اين موضوع را رژيم ايران بخوبی ميداند و رژيم ايران اساسا مذهب سنی را بعنوان مذهب اسلامی ‌قبول ندارد بهمين دليل همواره تلاش كرده است ازتضاد بين دو گروه مذهبی‌ استفاده كند درگيری‌ايران در عراق در شرايطی كه نيروهای متجاوز به پايان خط رسيده اند ناشی از همين مسئله است كه ميخواهد اين بحران بدرون ايران سرايت نكند كه البته محاسبه كاملا نادرستی است .

رژيم ايران از بدو حاكميت همواره تلاش كرد تا تضاد خود را بر مبنای‌ تئوری‌ارتجاعی مذهبی‌ با عراق و كشورهای ‌منطقه گسترش دهد بسياری از اماكنی‌ كه رژيم ايران آنها را در عراق مكانهای‌ مذهبی ‌شيعه ميشناسد عملا در كنترل نيروهای ‌مذهبی فرستاده شده از ايران اداره ميشود اين مكانها بهمين دليل چندين بار مورد حمله قرار گرفت مردم عراق در صورت بدست آوردن كوچكترين روزنه ای ‌بنظر ميرسد اين مكانها را از وجود مزدوران ايرانی پاكسازی خواهند كرد و اين را رژيم بخوبی ميداند بنابراين بايد در انتظار بود تا پايان حكومت اسلامی در ايران ما درگير اين ماجرا باشيم.

مگر اينكه شرايط مساعدی ‌پيش آيد و بسرعت نيروهای‌ مقاومت عراق موفق شوند اوضاع را با بيرون راندن عوامل رژيم از عراق در كنترل خود در آورند مواضع اخير مذهبی های متنفذ در عراق از جمله مراجع تقليد  در رابطه با دخالت های ‌ايران كه منجر به كشته شدن صدها نفر شده است  گواه افزايش تضاد با مسئولان رژيم ايران است دولت ايران با دعوت از كردهای ‌مزدور به ايران از جمله طالبانی‌ و وعده كمكهای ‌مالی‌ تا يك ميلياردلار به حكومتی ‌كه هنوز جرات نميكند از زندانهای ‌خود ساخته خارج شود تلاشی برای افزايش  فشار بر مراجع تقليد عراق است كه البته حماقتی ‌است كه فقط از رژيمی ‌مثل جمهوری ‌اسلامی‌ ممكن است سر بزند.

 

تضادبين كشورهای ‌منطقه با رژيم ايران هر روز بيشتر ميشود  كشورهای‌غربی هم با تمام توان خودكوشش دارند تا اين تضاد را عميقتر كنند درگير شدن عوامل رژيم در عراق كه رژيم ايران آنرا بنفع خود ارزيابی ميكند بحران را افزايش خواهد داد  نيروهای ‌مقاومت عراق تلاش ميكنند تا رژيم را از دخالت در امور عراق باز دارند ولی ‌رژيم نفع خود را در ادامه جنگ و جدل بين نيروهای ‌متجاوز از يك طرف و بين جناحهای ‌موجود در عراق از طرف ديگر و نيروهای ‌مقاومت می بيند تا از اين طريق فشار بيشتری برای‌امتياز گرفتن از كشورهای غربی  وارد ‌كند.

 دعوت از طالبانی‌ مرد اخته شده و بدون قدرت و ماريونت آمريكا  همين سياست را دنبال ميكند ولی ‌رژيم ايران نبايد فراموش كند كه نيروهای ‌مقاومت عراق دارد از جنگی ‌پيروز بيرون می آيد كه در مقابله با بزرگترين نيروی نظامی و فاشيستی  تاريخ بشری‌ شكل گرفته است و قادر شده است مليون ها نفر را نه تنها در كشورهای عربی‌ بلكه در سراسر جهان بنفع خود بسيج كند و از پتانسيل عظيمی بر خوردار است بنابراين بنفع ايران است دمش را روی‌ كولش بگزارد و عطای امامزاد ه هايش رادر عراق به لغايش ببخشد مضافا به اينكه نيروی مقاومت خلق كرد با در گيری كه در اروپا و آمريكا مشاهده ميشود بعنوان يكی ديگر از قدرتهای ‌منطقه خاورميانه ظهور خواهد كرد.

رژيم ايران اگر عاقل باشد با مشكلاتی ‌كه در تمامی عرصه در ايران وجود دارد بهتر است سرش را در لاك خود فرو كند و تئوری های عقب افتاده و ارتجاعی ‌صدور مذهب و انقلاب اسلامی را كه تا اينجاهم نه تنها ‌ايرانيها بلكه مردم منطقه و جهان را به اندازه كافی‌ دچار مصيبت كرده است كنار بگزارد و نيروهای‌اپوزيسيون هم بايد اين خطر را دريابند كه روند ادامه بحران درمنطقه خاورميانه بنفع هيچ نيروی‌ مترقی ‌و دمكراتی نيست پافشاری بر خروج نيروهای ‌نظامی خارجی‌از منطقه خاورميانه و جلوگيری از دخالت بيشتر رژيم ايران در بحران خاورميانه و بخصوص در عراق وجلوگيری از همكاری ‌رژيم ايران با رژيم دست نشانده عراق  از اهم اولويتهای‌ نيروهای ‌مترقی و دمكرات در ايران و منطقه خاورميانه است مسافرتهای از نوع حكومتهای ‌دست نشانده عراقی‌ هيچ منافعی برای مردم ما ندارد.

 

 (22.11.2005)

 

  

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:[تاریخ ارسال: 24 Nov 2005]  [ارسال‌کننده: علي سالاري]  [ G_alisalari@hotmail.com ]  
با مروري به نوشته هاي آقاي م.راد مي بينيم که اين نويسنده مبارزه با بقول خودش "فاشيسم نوپاي" آمريکا را در صدر اولويت هاي خود قرار داده است. او از "حق مشروع ايران برای داشتن تكنيك (و سلاح)هسته ای" دفاع مي کند و معتقد است که "حكومت ايران بر طبق مفاد سازمان ملل متحد حق دارد با هر وسيله ممكن از مردم كشور و از منابع آن دفاع نمايد ايران برطبق ضوابط سازمان انرژی اتمی جهانی حق داشتن و توليد انرژیاتمی را دارد"؛و شاهد مي آورد که "كره شمالی (با دستيابي به بمب اتم) بسرعت بيك كشور صنعتی قدرتمند در حال تبديل شدن است و باين تترتيب راه را برای حضور خود در بازار جهانی با خيال راحت باز كرده است". او در نوشته هايش يکجا هم به رژيم وهم اپوزيسيون آن خط مي دهد. رژيم را تو صيه به "مسلح كردن و آموزش نظامی تمامی داوطلبان در كشور بخصوص در مناطق مرزی، تا در صورت حمله دشمن آنها مجبور شوند در سراسر كشور پخش شوند وسعت كشور و پراكندگی جمعيت موقعيت مناسبی برای دفاع بوجود آورده است" و از اپوزيسيون مي خواهد که بياد داشته باشند که "ابزار ارگانهای‌سپاه و بسيج و جهاد و بعضی مساجد و نيروهای مذهبی ... هنوز باورشان در مورد سران رژيم نريخته" و مد نظر داشته باشند که "برای مردم كشور ما امنيت يك اولويت تام وتمام است" بنابراين "دست باقدام ماجراجويانه نبايد زد" يعني "بدون برتری توازن قوا نبايد دست باقدامی زد كه عاقبت آن معلوم نيست"...(يعني در يک کلام ول معطلين). جايگاه سياسي اين نويسنده را مي توان بين حسن عباسي و داريوش سجادي که هرکدام گوشه اي از قباي تکه پاره رژيم را چسبيده اند ارزيابي نمود. بويژه در مورد عراق بايستي بياد داشت که رژيم سه رويکرد بظاهر متضاد ولي واحد بلحاظ استراتژيک پيش مي برد. يکي موضع دولت رسمي که از روابط و ثبات دولت عراق طاهراً حمايت مي کند. ديگر موضع روحانيت که با اعزام مبلغين مذهبي زمينه را براي صدور ولايت فقيه آماده مي کنند و سومي بخش برون مرزي سپاه و نيروهاي مسلح (مثل سپاه قدس و وزارت اطلاعات موازي قبلي و حاکم کنوني) که بر آتش نا آرامي و درگيري هاي عراق مي دمد تا آمريکايي ها را مجبور به خروج کرده و پيش از شکل گيري و قدرت يافتن نهادهاي دموکراتيک، حاکميت سياسي آن کشور را ملاخور کنند. نوشته هاي م. راد بنظر مي رسد که در خدمت شق سوم دخالت رژيم در عراق است. اميد است که نيروهاي مخالف رژيم در مورد اينگونه خط و ربط دادن ها که باحتمال قريب به يقين هدايت شده و آگاهانه مي تواند باشد، هشيار باشند. اين گونه روزنامه نگاران بذرهاي شکوفا شدهً شعارهاي "مرگ بر شيطان بزرگ آمريکا"ي امام راحلند.   

[تاریخ ارسال: 24 Nov 2005]  [ارسال‌کننده: هدايت الله نرگال گيلانى]  [ nargal32@yahoo.fr ]  
من در رابطه با اقاى طالبانى حرفى ندارم. ايران خانه اميد آقاى طالبانى بوده و ايشان تا بر سرير قدرت هستند خواهد بود والان هم كشف آن زندانى كه عراقى هاى مظلوم سنى مذهب را زير نظر شيعيان حزب اللهى ايرانى شكنجه مى كردند كشف شده احتمالا جناب طالبانى تشريف برده اند كه با رهبر مشورتى بفرمايند و راه چاره اى بجويند. آقاى طالبانى سنت مباركشان اين بوده است كه هركس بيشترين پرداخت را داشته دنبال او طى طريق بفرمايند، گاهى با ايران، گاهى با تركيه، گاهى با آمريكا و انگليس و البته هميشه با ايران و چه كسى بهتر از ايران آخوند زده كه قصد بلعيدن عراق را دارد و رئيس جمهورش از رفقا بلكه خادمان قديم است. اما در رابطه با شمر عزيزمان كه كاربر ديدگاه شده است من خوشحالم ومى دانم كه با پيدا شدن شمرهائى كه اين سى ساله بر ملت ايران حاكم شده اند و جناياتى كه كرده اند امام حسين با كرامت و بزرگوارى خودشان اورا بخشيده و از خداوند شفاعتش را كرده اند كه او را از عذاب برهاند و شمر هم صفاى باطن دوباره اش را با مراجعه به ديدگاه و خشم و نفرت از سپاه پاسداران ابراز داشته است. اميد اينكه بهانه جويان مسئول سايت را مورد خشم قرار ندهند كه با شمر رابطه دارد و ما بتوانيم باز هم شاهد اظهار نظرهاى شمر گرامى جمهوريخواه و لائيك كه به نه شاهى و نه شيخى و نه يزيدى باشد، در فضائى دموكراتيك باشيم.   

[تاریخ ارسال: 24 Nov 2005]  [ارسال‌کننده: سکینه حقیقت جو]  [ sakineh@yahoo.com ]  
‌شمر عزیز، سپاه پاسداران را خیلی دست بالا گرفته ای. مگر پسدارها سواد خواندن و نوشتن دارند؟!   

[تاریخ ارسال: 24 Nov 2005]  [ارسال‌کننده: شمر]  [ shemr1@yahoo.com ]  
ديدگاه: کاربر محترم، لطفا در کنار اسم کوچک، نام فاميل را هم قيد کنيد، تا مشخص شود که شما کدام شمر هستيدعلي ناظر - 3 آذر 1384 - ديدگاه


___________

این مطلب نوشته سپاه پاسذاران است.
  

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.