شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

چهار چالش قرن بيست و يكم

م. راد

امپرياليسم ، تروريسم ، فاناتيسم و سپاراتيسم بدون هيچ ترديدی در ديد توده های جهان چالشهای بزرگ و تعيين كنند در قرن پيش روی ماست در قرن گذشته حاكميت غالب سيستم فئودالی برای هميشه از صحنه كره خاكی محو ونابود شد ولی‌همزمان با نابودی طبقات فئودال طبقات ديگری پا بعرصه وجود گذاشتند كه به منابع طبيعی و امكانات داخلی خود قانع نبوده و در صدد گسترش سرزمين خود و حاكميت بر ديگران برآمدند اين طبقات بقاء خود را در قدرت نظامی و تجاوز و اشغال ديده و علاوه بر مقاومت توده های جهان و كشورهای كوچك در بين خود اين قدرت مندان نيز جنگ و جدل بيشماری  در گرفته است  كه هنوز پايانی برای آن متصور نيست . اشكال مقاومت كه در ابتدا تنها برای استقلا ل پيش ميرفت شكل تكاملی بهتری بخود گرفته وملتهای  كشورهای مختلف برای دفاع از منافع خود احزاب و سازمانها را تدارك ديدند كه تاثير سرنوشت سازی در پيشبرد مبارزه برای استقلال و درپی آن برای اصلاحات دمكراتيك داشته است و اين تكامل هنوز ادامه دارد و در سراسر جهان باشكال مختلف خودرا عرضه ميكند ولی در مقابل آن چهار نيروی فوق به مقا ومت مرگ و زندگی دست زده و با تمام توان خود در صدد تخريب اين روند تكاملی هستند و فكر ميكنند كه ميتوانند اين خواستها را سركوب كرده و شرايط خود را به توده های ‌جهان تحميل كنند. امپرياليسم : بزرگترين نيروی تخريبی در عرصه جهانی‌ امپرياليسم است امپرياليسم به زبان عاميانه يعنی‌ كشوری كه قصد دارد با گسترش خود از طريق نظامی بيك امپراتوری ‌تبديل شودو خود را اگر بتواند بر جهان و اگرنه در گوشه ای از جهان تحميل كند اين هدف در ابتدا اشغال كشورها را در بر ميگيرد و بعد ازآن از بين بردن تمامی خصوصيات فرهنگی ‌و آداب و سنت و زبان واقتصاد و زير بنای آن در مجموع هويت های ملی‌ را هدف قرار ميدهد در دوقرن گذشته آمريكا كه فقط كرانه شرقی كشور را در بر ميگرفت به سرزمين با وسعت و جمعيت امروزی تبديل شده است وعلاوه بر نابودی سرخ پوستان از فرهنگ و تمدن آنها چيزی باقی نگذاشته است و مناطق جنوب كشور را كه متعلق به مكزيك با آن فرهنگ غنی‌ بود را ضميمه خاك خود كرده است. اين شكل كشور گشائی‌ قبلا از طريق كشورهای اروپايی تجربه شده بود انگلستان و اسپانيا و پرتقال و فرانسه و بلژيك و آلمان وروسيه و ساير كشورهای اروپايی نيز با توجه بتوان نظامی ‌و اقتصادی خود كوشش هايی در اين زمينه انجام دادند ولی ‌در اثر رقابت با همديگرو مقاومت توده های جهان هم خودشان از صحنه خارج شدند و هم كشورهای ‌زير سلطه باستقلال مرزی ‌رسيدند. در قرن گذشته تعريف علمی ‌تری از اين پديده توسط لنين ارائه شد تمام مراحل فوق را روسيه تزاری نيز طی كرده بود كه امروزه اين وسعت را پيدا كرده است لنين ميگويد امپرياليسم آخرين مرحله سرمايه داريست و شكل آن تغيير كرده و بصورت انحصارات بزرگ خود را به جهان تحميل خواهد كرد اگر سرمايه داری در بطن سيستم فئودالی ‌برشد خود ادامه داد و در دوران رشد سرمايه داری‌ پتانسيل بزرگی از خود بروز داد براساس تز لنين در اثر رقابت افسار گسيخته و فشار نظامی به پاشيدگی خود بيشتر دامن زده و شرايطی را ايجاد خواهد كرد كه توده ها ابتكار عمل را بدست گيرند و از اين لحظه ديگر اين سيستم شروع به مقاومت بيهوده كرده و علاوه بر تخريب در سطح جهان به تلاشی خود نيز كمك خواهد كرد.  روند تاريخی ‌قرن گذشته نشان ميدهد كه بعداز انقلاب اكتبرامپرياليسم همان نقش فئودالها را در برابر سيستم سرمايه داری  را برای پيشرفت و تكامل جوامع ‌بعهده گرفته است و عملا نه اينكه نميتواند كوچكترين مسائل جهانی ‌را حل كرده بلكه بر پيچدگی ‌و بحرانی ‌كردن آن می افزايد نگاهی ‌به عمكرد چهارده سال گذشته اين سيستم در جهان نشان ميدهد كه دنيا هرگز تا اين اندازه بی ‌ثبات و پراز بحران نبوده است هرگز در هيچ جنگی در جهان اينهمه خسارت بر مردم و اقتصاد وارد نيامده است سه جنگ بزرگ برعليه يوگسلاوی و افغانستان و عراق گوشه ای از اين عملكرد را نشان ميدهد . اگر در جنگ جهانی دوم تنها دومليون تن بمب بر روی ‌كره خاكی ريخته شده تنها در جنگ جنوب شرقی‌آسيا بر عليه ويتنام و كامبوج و لائوس بيش از سيصد برابر و در جنگ عراق حتی‌از بمبهای ‌ده تنی‌ كه قدرت تخريب بمب اتمی ‌دارند نيز بهره گرفته شده است در عراق مقدار استفاده شده از سلاحهای مختلف و هزينه جنگ قابل مقاسيه با جنگ جنوب شرقی آسيا نيست و يادر يوگسلاوی ‌تنها آمريكا با از دست دادن يك هواپيما بيش از يك مليارد دلار خسارت ديده است وبا توجه به بودجه نظامی آمريكا كه در سال 1950فقط 12.5 ميليارد دلار بوده قدرت تخريبی اين سيستم ضد بشری را نشان ميدهد امپرياليسم با يك بودجه نظامی‌480 ميليارد دلاری ‌به جنگ يوگسلاوی رفت و در عراق نيز ماهيانه بيش از هشت ميليارد دلار هزينه نظامی دارد چيزی در حدود بودجه نظامی آمريكا در سال 1950و تا حالا نصف بودجه نظامی ‌يك ساله خود را در عراق صرف كرده است. مقايسه قدرت تخريبی‌ امروز نيروهای‌امپرياليستی بوضوح نشان ميدهد كه اين نيرو فقط نقش تخريبی داشته و قصد دارد بهر قيمت و درحد توان خود به تخريب زير بنای اقتصادی كشورها پرداخته تا بخيال خود مدت عمر خود را طولانی تر كند بنابراين عقب افتاده ترين و مرتجع ترين و مخوف ترين سيستم موجود در جهان همين سيستم امپرياليستی است.  خطر بزرگ ديگری ‌كه تمدن جهان را تهديد ميكند قدرت خريد مزدوران توسط اين سيستم است تمامی كسانی كه بهر دليل در پی اين سيستم روان هستند كاملا آگاهانه از آن پشتيبانی ‌كرده و منافع خود را بدرستی ميدانند و تشخيص داده اند لژيون های ‌فرانسوی ‌كه زنده اند هنوز حاضرند درصورت در خواست دولت از آنها بعنوان سرباز حرفه ای به جنگ فرستاده شوند اين نيروی ‌تخريبی بزرگترين مانع بر سر راه پيشرفت و تكامل جوامع بوده و بهمين دليل بزرگترين مقاومت بر عليه خود را در جهان بر انگيخته اند واين نيروها تا شكست كامل آنچه در توان دارند بكار خواهد بست تا خود را حفظ كند ولی تاريخ مبارزات نشان ميدهد شانسی برايشان وجود ندارد تا تجاوز هست مبارزه هم خواهد بود جنگ فرسايشی مقاومت عراق كمر اين بزرگترين نيروی مخرب تاريخ را شكسته است قدرتهای ‌بزرگ ديگری‌همانند انگلستان و فرانسه و آلمان و ژاپن و روسيه تزاری‌ همه اين مراحل را طی كرده اند و حتی‌اگر همه اينها با هم متحد شوند هم قدرت درهم شكستن نيروهای‌ مقاومت را ندارند بنابراين شكست امپرياليسم حتمی است اين نيروی ارتجاعی ومخرب و باز دارنده كه متعلق به گذشته است و به افسا نقاط جهان تهاجم كرده تا با نشان دادن قدرت نظامی خود ايجاد رعب و وحشت كند با شكست مواجه شده و خواهد شد . تروريسم : هر چقدر شدت بربريت امپرياليسم بيشتر شود اين امكان را به كشورهای رقيب خواهد داد تا با هر وسيله موجود پيروزی ‌طرف مقابل را ناممكن كنند يكی از ابزار اين مقاومت اقدامات تروريستی است توجيه آنها بسيار ساده است شما مارابا بمبهای خود ميكشيدو ادعا ميكنيد كه قوانين جهانی را زير پا نگذاشته ايد ولی شما بيشترين تلفات را به مردم عادی ‌وارد ميكنيد بنابراين ماهم همين كار را ميكنيم . تروريست بينش و عملكرد يك گروه و يا يك سازمان و يا يك كشور است كه ميخواهد با ترور و ايجاد وحشت به اميال خود دست يابد برای اين گروه همانند امپرياليسم هر امكانی ‌قابل استفاده است با اين تفاوت كه از منابع مالی‌ و نظامی‌امپرياليسم بر خوردار نيست معمولا تروريست ها در كشورهايی كه رقابت بر سر تقسيم قدرت بشدت ادامه دارد زمينه خوبی برای فعاليت دارند ديد‌اين شيوه تخريبی در آن است كه حاكمين راكه بيشتر به مال و منال خود چسبيده اند بوحشت انداخته و تضاد داخلی ‌آنها را افزايش ميدهد.  برای ‌تروريستها كه عملكرد آنها در واقع روی ‌ديگر اقدامات امپرياليستی‌است استفاده از هر امكانی ‌مجاز است و هر هدفی را كه بشود مورد حمله قرارداد و بخصوص مكان های عمومی غير قابل دفاع را در نظر دارد در تمام جنگهای ‌كشورهای بزرگ بر عليه يكديگر يكی از شيوه های ‌رايج اقدامات تروريستی بوده است مثلا خود آمريكا در تمامی كشورهای امريكای لاتين برای نابودی نيروهای مقاومت از همين شيوه استفاده كرده است بجرات ميتوان گفت كه آبشخور تروريسم سيستم ها‌ی امپرياليستی هستند تمامی ‌سازمانهای ‌تروريستی افغانستان را آمريكا و هم پيمانان آن در سالهای‌1975 تا سال 1990بوجود آورده واز آنها پشتيبانی كرده اند نيروهای ‌تروريستی ‌يك ويژگی ديگر هم دارند آنها به راه حل عجولانه اعتقاد داشته و بيشتر اقدامات آنها ضربه زدن به طرف مقابل است و نه كسب قدرت و بمحض محروم شدن از حمايت دست از اقدامات خود بر ميدارند. تروريسم دولتی ‌لغت كاملا جا افتاده ای است كه ساليان سال است ورد زبانها است از سال 1948 يعنی‌از بدو پيدايش اسرائيل تا بامروز دولت اسرائيل از اين شيوه در سراسر دنيا استفاده كرده است و يا خود آمريكا و انگلستان كه هنوز هم باين شيوه ادامه ميدهند در ايرلند و يونان و اسپانيا و بسياری‌از كشورهای آمريكای لاتين اين شيوه رايج عمدتا از طرف ماموران امنيتی حكومتی ‌بكار برده ميشود تا از تشكل گروه های‌ مخالف و بخصوص نيروهای مترقی جلوگيری شود. فاناتيسم : اين پديده مخرب با اين عمل كرد امروزی چندان سابقه طولانی ‌ندارد فاناتيسم در واقع پافشاری ‌بر روی‌ايده ها و عقايد گذشته و دفاع از آن بدون كوچكترين امكان تجديد نظر در آن است اين نظر هرگونه بحث و مجادله را در اين مورد رد كرده و هيچ گروه و نظر ديگری را بر حق نميداند فاناتيكرها كه در كار سياسی فعال هستند تماما ريشه مذهبی دارند و حتی آن بخشی هم كه از چپ ها منشعب شده اند فاناتيسم را تئوری خود قرار داده اند اين گروها تكامل وتجارب ديگران را قبول نداشته و بيشتر مبدا را در نظر داشته و عموما بوسيله يك فرد اداره و يا هدايت ميشوند فاناتيسم طرفداران خود را بطور كلی ‌كور و كر كرده و آنچنان تبليغ ميكنند كه تنها انسان دانا و عاقل فقط رهبر آنها است و از آنجا كه در حاكميت نبوده و شانس آنرا نيز ندارند در عمل عقايد بغايت خطرناك خود را تجربه كنند بيشتر به انفراد خود پرداخته و حتی ‌دست بخودكشی های جمعی ميزنند فاناتيسم بيشتر شامل گروهای مذهبی ميشود و اگر گروه های ‌ديگر ی با هر مرام ديگری‌ اين شيوه را بر گزيده اند آن مرام و ايده را به مذهب تبديل كرده اند. در شرايط حاضر سه گروه بسيار خطرناك فاناتيكر در مقابل هم قرار گرفته اند يكی ‌فاناتيسم مذهب مسيحی است كه در بسياری‌از كشورهای‌غربی از جمله در آمريكا در حاكميت هستند و تقريبا تمامی ‌جناح های محافظه كار را پشت سر خود دارند وحتی ‌تئوری‌ جنگ تمدن ها را كه منظور آن نابودی تمامی ‌مذاهب ديگر جهان است تحت عنوان مابر تريم را تئوريزه كرده و آنرا آقای‌هانتينگتون يكی‌از همكاران هميشگی‌ و مشاور امور امنيتی آمريكانيزتحت عنوان جنگ تمدنها انتشاربيرونی داده است. اين تز نيات بسيار خطرناك اين نوع فاناتيزم را نشان ميدهد اين جريان با توجه به امكانات نظامی ‌و مالی ‌و پشتيبانی ‌نيروهای ‌محافظه كار كشورهای ‌محور آمريكا با توجه به تندنس فاشيستی بسيار خطرناك بوده و عملا طی چهارده سال گذشته سه جنگ بزرگ را تدارك ديده است  ، جنگ يوگسلاوی ‌برای قطع كردن نفوذ مذهی ارتدكس روسی و جدا كردن بخش كاتوليك آن از روسيه ، جنگ افغانستان بر عليه فاناتيكرهای ‌حكومت طالبان كه تضاد بين نيروهای ‌مذهبی سنی ‌را بامذهب مسيحی ‌نوع غربی بشدت افزايش داده است و احتمال باز سازی آن نميرود و جنگ عراق كه نيروهای ‌شيعه را نيز بر عليه خود بسيج كرده است در جنگ افغانستان و عراق هزاران مذهبی فاناتيكر راهی‌اين دوكشور شده اند حتی ‌تمامی ‌سربازان آمريكا و متحدان آن كه داوطلب جنگ شده اند فاناتيكر های‌ مذهبی هستند مثلا كره ای‌های ‌فرستاده شده به عراق همگی از مسيحيان بغايت فاناتيكر مسيحی هستند. از آنجا كه نيروی‌ متجاوز از بيرون وارد افغانستان و عراق شده اند زمينه مساعدی ‌برای ‌نيروهای‌ فاناتيكر مذهبی اسلامی‌ برای بسيج توده ها بوجود آمده است آنها دقيقا همان كار افراطيون مسيحی آمريكاو يهوديان اسرائيل  را در پيش گرفته اند غربی ها آمده اند تا هويت و مذهب مارا از ما بگيرند كه دقيقا هم همينطور است غربی ها هم مدعی ‌هستند اگر دست باقدامی ‌نزنيم مسلمانها بما حمله خواهند كرد  اگر غربی ها نميتوانند بدون بسيج مذهبی های‌افراطی خود به جنگ و تجاوز و اشغال بروند و آنرا تحت پوشش آزادی ‌و دمكراسی جا ميزنند و نميگويند كه نه تنها برای ‌كنترل منابع انرژی ‌و فشار به كشور های ديگرلشكر كشی كرده اند دقيقا افراطيون مذهيی منطقه نيز استدلال ميكنند كه آنها بآب و خاك ما تجاوز كرده و به مذهب ماتوهين كرده و قصد دارند فرهنگ ما را از بين ببرند در حال حاضر دو گروه بسيار خطرناك فاناتيكر در مقابل هم قرار گرفته اند و هر دو طرف نيز از هيچ اقدامی برای ضربه زدن بطرف مقابل ابائی ‌ندارد.  اقدامات ماه های‌اخير در عراق و افغانستان بهترين گواه اين مسئله است و بنظر ميرسد افراطيون دوطرف بر عمليات خود بيافزايند و آنرا در سطح منطقه و جهان گسترش دهند اقدامات گروه های‌افراطی ‌مذهبی‌ كه در كنار مقاومت توده ای ‌در عراق فعال هستند و كوشش دارند همانند آمريكا برای ‌خودشان وجهه ای ‌پيدا كنند تاكتيك طرف آمريكائی ‌را با شكست مواجه كرده است .   فاناتيكرهای آمريكائی‌ دواشتباه بزرگ تاكتيكی و استراتژيكی  كرده اند يكی ‌اعلام استفاده از سياست حمله پيشگيرانه كه بهمه نيروها و كشورها اين مشروعيت را ميدهد تا با تمام ابزار و امكانات خود را مسلح كنند و به مقابله بپردازند و بتوانند به بسيج توده ها بپردازند كه در اين مورد موفق هم بوده اند اشتباه دوم آمريكا اين بود كه پس از واقعه يازده سپتامبر برای ‌سروسامان دادن به وضع امنيتی خود ترجيح داد به تجاوز خارجی ‌بپردازد اين اقدامات آمريكا نه اينكه مسئله امنيتی داخل آمريكا راحل نكرد بلكه بر شدت ناامنی ‌در تمام كشورهای غربی‌ بيشتر دامن زد و حتی‌همه آنها باتفاق آمريكا مجبور شدند بودجه بيسابقه ای را برای امنيت داخلی خود در نظر بگيرند اين سياست دولت قبلی عراق هم بود كه تحليل كرده بود در صورت اشغال عراق و مقاومت نيروهای ‌ما اقتصاد كشورهای غربی ‌درهم شكسته خواهد شد در درگيری ‌جنگ عراق دو گروه افراطی مذهبی بجان هم افتاده اند و نيروهای ‌مقاومت نيز بسرعت خود را سازماندهی ميكنند و تقريبا ابتكار عمل را در دست گرفته اند . نيروی ‌سوم فاناتيكرهای ‌يهودی ها هستند كه پس از تشكيل دولت مذهبی‌اسرائيل همچنان حاكميت  را دردست دارند اين نيرو بعلت كمی جمعيت و امكانات مالی ‌قادر نشد سياست افراطيون مسيحی آمريكائی را در منطقه خاور ميانه به پيش ببردولی در داخل و بخصوص در جناح محافظه كار آمريكا و غرب از نفوذ قابل ملاحظه ای بر خوداراست و تا بامروز موفق شده است تفكرات راسيستی خود را با افراطيون آمريكائی هم آهنگ كند اسرائيل بيك جنگ مذهبی بی ‌پايان با اعراب دست زده است و ميشود گفت اسرائيل بهمراه آمريكا دوكشور بسيار خطرناكی هستند كه ساليان سال است توسط افراطيون با تندنس فاشيستی اداره ميشوند و همه اقدامات خود را مشتركا برنامه ريزی كرده و بمرحله عمل در می آورند سپاراتيسم: دونيروی افراطی مسيحی و يهودی برای اولين بار در جهان عامل ‌مذاهب را  برای جدايی‌ گروهی همانند اسرائيل ‌از يك كشور مورد استفاده قرار داده اند و چالش ديگری يعنی ‌سپاراتيست (جدائی طلبی  ) مذهبی را وارد بحرانهای ‌جهانی‌ كرده اند در يوگسلاوی‌ ضرب های مسلمان يك ملت خطاب ميشوند وآنرا بعنوان يك كشور برسميت ميشناسند و در اسرائيل نيز مليونها انسان را كه با زور دگنك باسرايئل آورده اند كه تنها وجه اشتراك آنها مذهب يهودی است ملت جاميزنند و در عراق پيشنهاد ميكنند كه به سه كشور تبديل شود و كوشش ميكنند سنی ها و شيعه ها رابعنوان دوملت جابياندازند و بدين ترتيب آنها را وارد معادلات جهانی كنند اين سياست نيروهای‌افراطی يكی ديگر از چالش های ‌بزرگ قرن حاضر خواهد بود كه بايد هشيارانه با آن بمقابله پرداخت.   آنچه در بالا بآن اشاره شد چالش های  بزرگ قرن بيست و يكم همين مسائل  خواهد بود مقاومت توده های جهان كه هرروزه گسترش پيدا ميكند اين جريانات بسيار خطرناك را كه آبشخورمشتركی ‌دارند را بتدريج بگوشه ديوار خواهد چسباند و كار آنها را يكسره خواهد كرد اگر چه بر خورد باين مسائل و حل آن كار بسيار دشوارو طولانی است حاميان اين تئوری‌ها از امكانات مالی و نظامی بزرگی بر خوردارند  .  اقدامات آمريكا در منطقه خاورميانه به مضحكه بزرگی تبديل شده است همه به ريش آمريكائی ها ميخندند و آنها را در تمام جهان مسخره ميكنند آيا شما نيروهائی عقب افتاده تر از آمريكائی‌ ها در جهان سراغ داريد كه باند بوش اين آدم مضحك را بعنوان رئيس جمهور انتخاب ميكند آيا براستی‌انتخاب كنندگان آمريكائی ‌بوش همانند خود وی ‌و باند او اينقدر بيسوادند كه افسار خود را بدست گروه باند بوش كه همه چالشهای فوق را يكجا مورد استفاده قرار ميدهدقرار دهند اگر اينطوری است  بايد به ريش شما هم خنديد كه واقعا در قرون وسطی زندگی ميكنيد بهر رو اين از ويژگی های ‌نيروهای‌ ارتجاع است كه مدام  اشتباه ميكنند كه اگر خصوصيات فوق را نداشته باشند كه ارتجاعی ‌و عقب افتاده نيستند  نيرويی ‌كه نخواهد از تجارب تاريخی درس بگيرد سرنوشتی بهتر از اين نخواهد داشت .   م . ر ا د (22.09.2004)                   m.rad@gmx.net

منبع: ديدگاه - شهريور 1383
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.