شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

كنفرانس بين المللی در دفاع از مقاومت عراق - برگردان

م. راد

 WWW.Iraqiresistance.Info

(27.08.2005)

 

افزايش مقاومت مسلحانه بر عليه نيروهای متجاوز در عراق كه شكل منسجم تری ‌بخود گرفته است و نيروها ی مقاومت موفق شده اند بسياری از شهرهای‌عراق را عملا كنترل كنند و با نيروی ‌متمركز و هم زمان در شهرهای ‌مختلف به مراكز نيروهای متجاوزيورش برده وقادرند  ‌مناطق وسيعی را با تاكتيك جنگ و گريز اشغال و سپس رها سازند اين شيوه مبارزه نيروهای ‌متجاوز را كه موضع دفاعی بخود گرفته اند بشدت فلج كرده است وزمينه مساعدی بوجود آورده است تا نيروهای ‌مقاومت فعاليتهای ‌جهانی ‌خود را گسترش داده تا تبليغات دروغين  نيروهای ‌متجاوز را خنثی كنند.

در ضمن ترجمه اين مقاله به اطلاع من رسيد كه چهل نماينده مجلس آمريكا از دولت آمريكا و ايتاليا خواسته اند كه از بر گزاری اين كنفرانس جلوگيری كنند 

ترجمه فراخوان كنفرانس بين المللی در حمايت از مقاومت عراق كه در تاريخ 1 – 2 اكتبر 2005 در شهر رم ايتاليا بر گزار ميشود و شخصيت های ‌معروف جهانی ‌تدارك آنرا ديده اند در همين راستا صورت گرفته است اين كنفرانس همزمان پشتيبانی از انتفاضه فلسطين را كه وارد پنجمين سال خود شده است را اعلام كرده است در پايان مقاله سخنرانان جلسه وآدرس و اطلاعات لازم در اختيار علاقه مندان قرار ميگيرد اين فراخوان در بسياری از سايتها از جمله در سايت فوق منتشر شده است كه متن انگليسی آن ترجمه شده است

 

دعوت به شركت در كنفرانس بين المللی در حمايت از مقاومت عراق

 

از مقاومت عراق حمايت كنيد

پنجمين سال  مقاومت فلسطين( انتفاضه ) را گرامی‌ داريم

در دفاع از مقاومت عراق حمايت بين الملی را جلب كنيد

 

ما امضاء كنندگان زيردر كنفرانس بين المللی از مقاومت عراق كه همزمان است با پنجمين سال مقاومت فلسطين  ( انتفاضه) حمايت ميكنيم  

اين كنفرانس در تاريخ 1- 2 اكتبر  سال 2005 در شهر رم ايتاليا برگزار خواهد شد بر گزاری‌اين كنفرانس در ايتاليا از اهميت بزرگی بر خوردار است كشوری كه عليرغم مخالفت اكثريت قريب به اتفاق مردم آن با جنگ و تجاوز همچنان در جنگ فعال است  و‌دولت برلسكونی ‌بيش از سه هزار سرباز برای سركوب نيروهای‌ مقاومت به عراق فرستاده است تا از آمريكا حمايت كرده باشد.

پيش از شروع جنگ و پس از آن مخالفت با جنگ در عرصه بين المللی‌ بالا گرفت و هنوز از تك و تاب نيافتاده است اين مخالفت در تاريخ مبارزات مردم جهان سابقه نداشته است بهمين دليل لازم است همچنان از نيروهای ‌مقاومت كه برای رهايی ميهن خود از اشغال متجاوزان ميجنگند حمايت بعمل آيد.

غير منطقی ‌بنظر خواهد رسيد از يك طرف با تجاوز مخالف بود واز طرف ديگر از نيروی ‌مقاومت كه قصد بيرون راندن نيروهای‌اشغال گر را دارند پشتيبانی‌ بعمل نياورد و آنرا برسميت نشناخت.

ما خواهان برسميت شناختن مقاومت مردمی ‌ومسلحانه عراق از طرف تمامی ‌نيروهای‌ ضد جنگ و تجاوز هستيم مقاومت عراق صرف نظر از مواضع سياسی و مذهبی شعار اساسی خود را آزاد سازی كشور از دست نيروهای‌اشغال گر گذاشته است و از مام وطن دفاع ميكند با اين هدف هر نيرويی ‌ميتواند در آن شركت كند بنابراين تمامی ‌جرياناتی ‌كه اين هدف را دنبال ميكنند از نظر ما بخشی از نيروهای ‌مقاومت را تشكيل ميدهند.

مقاومت ما در مقابل تجاوز امپرياليستی‌ همه شيوه های ‌مبارزه را در بر ميگيرد كه شامل اعتراضات عمومی‌ ، اعتصابات  ، مسلحانه و غير مسلحانه  ميشود .

علاوه بر آن مقاومت عراق عليه اشغال و تجاوز بخش جدا ناپذير جنبش مردمی ‌در سطح بين المللی ‌است كه عليه امپرياليسم و صهيونيزم و تمام اشكال ارتجاع مقاومت و مبارزه ميكند .

 

اين مقاومت به انتخابات ‌ و دمكراسی خواهی قلابی‌ زير پوشش چكمه پوشان آمريكايی نه ميگويد چه كسی ميتواند اين واقعيت را پنهان كند كه نيروهای ‌متجاوزآمريكايی  كه خود را در منطقه سبز بغداد مستقر ساخته اند رژيم دست نشانده عراق را سر كار آورده اند.

نيروی كه همزمان با انتخابات نفت را بدون كنترل غارت ميكند تمامی ‌ذخاير فرهنگی ‌را نابود وبه يغما برده است در حاليكه اكثريت قريب به اتفاق مردم عراق از فقر و فلاكت رنج ميبرند از آب وبرق و مواد غذايی ‌خبری ‌نيست تمامی مخالفان سياسی بيرحمانه سركوب و اعدام ميشوند تا پيش از انتخابات قلابی روزانه بيش از 50 نفر بدون دليل دستگير و زندانی شدند.

 

عراق امروز سمبل رنج و مقاومت ملت عرب شده است مقاومت عراق پيش آهنگ جنبش عليه هژمونی‌آمريكا در منطقه خاورميانه و جهان  شده است اين مقاومت بهمراه مقاومت فلسطين كه وارد پنجمين سال خود شده است اميد تازه ای به نيروهای ‌مقاومت در منطقه بر عليه تجاوز و اشغال نيروهای متجاوز آمريكا و اسرائيل داده است اين مقاومت به مليونها نفرفلسطينی  كه هنوز در چادر های مهاجران ‌لبنان ، سوريه واردن سرگردانند راه نوينی را نشان داده است .

اين جنبش الهام بخش  توده های‌ عرب شده است كه جهت سرنگونی رژيم های ‌وفادار به آمريكا در منطقه خاورميانه مبارزه ميكنند.

همه ما بايد بدورنيروهای‌ مقاومت عراق متحد شويم تا بتوانيم بعنوان يك قطب مقاوم و مبارزبه تجاوز آمريكا در منطقه خاورميانه پايان دهيم مبارزه بخاطر آزادی‌عراق از يوغ آمريكا تنها مبارزه عراقی ها نيست بلكه برای‌ تمامی دنياست مبارزه توده های‌عراق بر عليه پروژه آمريكا كه قصد دارد جهان را در كنترل خود در آورد است  همين مبارزه است كه باعث شد تا جنگ افروزان آمريكا نتوانند به كشورهای كوبا ، كره شمالی‌، ونزوئلا و ايران حمله كنند.

 

قدرتهای‌امپرياليستی تحت رهبری‌آمريكا در تلاشند تا بين نيروهای ‌مقاومت عراق و توده های ‌منطقه خاورميانه از يك طرف و بين جنبش های ضد جنگ و ضد جهانی ‌شدن جدايی ايجاد كرده واز طرف ديگر تحت عنوان مبارزه با تروريسم و جنگ تمدنها  بين توده های ‌كشورهای‌غربی با دوجنبش فوق تفرقه بياندازند تا از اتحاد عمل آنها جلوگيری ‌كنند.

آنها در تلاشند تا وانمود كنند كه مبارزه مردم عراق  تروريستی‌است تا به آن لطمه وارد آورند حقيقت اين است كه اين  جنگ تحميلی جنگی ‌تجاوزكارانه و اشغال گرانه است  كه نه تنها غير قانونی ‌است بلكه خائنانه است درعين حال مقاومت مسلحانه مردم عراق در برابر تجاوز امری ‌قانونی‌ و عادلانه و مشروع است.

كنفرانس بين المللی‌ پيشنهادی ‌ما اين هدف را دنبال ميكند تا نمايندگان مقاومت عراق و مردم خاورميانه و نيروهای جنبش ضد جنگ و جنبش ضد جهانی ‌شدن را با هم متحد كند بدين ترتيب ما آرزو ميكنيم تا اتحاد بين مردم كه برای‌ خود مختاری‌ ملی ميرزمند و كارگران كشورهای‌غربی‌ كه زير يوغ حكومتهای خودرنج ميبرند  اتحاد عمل بوجود آيد حكومتهايی ‌كه برای‌غارت كشورهای ‌ديگر دست به ماجراجويی ‌جنگی‌ميزنند.

 

- مقاومت عراق را حمايت و برسميت بشناسيد

- تمام زندانيان سياسی را آزاد كنيد    

- نيروهای ‌نظامی خود را از عراق بيرون ببريد

- جبران خساراتهای ‌وارده در دوران تحريم های‌اقتصادی

- جبران خسارت وارده در زمان اشغال

- بر عليه هژمونی آمريكا و اسرائيل در منطقه خاورميانه مبارزه كنيد ‌

- برای ‌پيروزی مقاومت عراق و فلسطين (انتفاضه) مبارزه كنيد

- پيام مقاومت را دربين جنبش ضد جنگ و ضد جهانی ‌شدن تبليغ كنيد .

پايان ترجمه متن

International Conference

Leave Iraq in peace - support the legitimate popular resistance

Programme & Speakers
Chianciano, Italy, 1-2 October 2005

(preliminary)

Presidency:

Jaime BALLESTEROS, Organization of Solidarity of the People of Asia, Africa & Latin America OSPAAAL

John CATALINOTTO, International Action Centre, USA

Manolis ARKOLAKIS, International League of People’s Struggle ILPS

Jean-Pierre PAGE, First Int’l Conference for the Support of the Resistance of the Iraqi People

Leonardo MAZZEI, Secretary Italian Free Iraq Committees

Wilhelm LANGTHALER, Ant-imperialist Camp

1st session: American Empire and the Greater Middle East

Saturday Oct 1, 10 am - 1 pm

Session presidency: Jaime BALLESTEROS

1) Wilhelm LANGTHALER, Introduction

2) Domenico LOSURDO, Italian philosopher: The US imperial drive

3) Samir AMIN, professor for economy in Dakar, Forum Third World: Economic interests in the occupation of Iraq

4) Haluk GERGER, political scientist and journalist from Turkey: The Greater Middle East of US design

5) Jose Maria SISON, International League of People’s Struggle ILPS (by phone):
The paradigm of “terrorism“

2nd session: Voices from inside - the Resistance continues

Saturday Oct 1, 2, 30 – 6, 00 pm

Session presidency: Manolis ARKOLAKIS

1) Ayatollah Sheikh Jawad al KHALESI, leader of the Iraqi National Foundation Congress: the election farce and the puppet regime

2) Ayatollah Sheikh Ahmed al BAGHDADI: the US attempt to confessional strive and the Iraqi response

3) Salah al MUKHTAR, former Iraqi ambassador to India: the prospect of the Resistance

4) Sheikh Hassan al ZARGANI, international spokesman of the movement of Muqtada al Sadr: The contribution of the urban poor to the Iraqi Resistance

5) Awni al KALEMJI, spokesman of the Iraqi Patriotic Alliance: towards the political front of the Resistance

6) Ahmed KARIM, Iraqi Patriotic communist of Kurdish origin: the Kurdish question and the Resistance

7) Mohamad FARIS, Iraqi Patriotic communist: the tragedy of the Iraqi communist movement

8) Abdulhaleem KANDIL, representative of Kifaya (Egypt) : Mubarak’s regime as pillar of the US regional design

9) Ahmed SAADAT, General Secretary of the Popular Front for the Liberation of Palestine (by phone): occupation of Palestine and Iraq - one enemy, one struggle

3rd session: The legitimacy of the Iraq Resistance and historic precedents

Saturday Oct 1, 6, 30 – 8, 30 pm

Session presidency: John CATALINOTTO

1) Aldo BERNARDINI, Italian professor for international law: Occupation - breach of international law

2) Gianni VATTIMO, Italian philosopher: The anti-Fascist and the anti-American Resistance

3) Tariq RAMADAN, Islamic scholar: European Islam and the Iraq Resistance

4) Ben BELLA, Former President and Prime Minister of Algeria: The Algerian liberation struggle as example for Iraq

5) Ibrahim al KUBAYSI, brother of the kidnapped secretary of the Iraqi Patriotic Alliance (IPA) : Abu Ghraib and the political prisoners of Iraq

6) Ashraf BAYOUMY, Former Head of the Observation Unit of the World Food Program in Iraq: triple genocide - embargo, depleted uranium, Falluja

After dinner: Meeting of the Coordination Committee


4th session: Debate on the anti-war movement and the support to the Iraqi Resistance

Sunday, Oct 2, Sunday: 10 am - 1 pm, 2, 30 pm - 5 pm

Session presidency: Jean-Pierre PAGE

1) Subhi TOMA, Iraqi sociologist living in France: The ambiguous role of the European powers and the shortcomings of the anti-war movement

2) John CATALINOTTO, International Action Centre, USA: The US anti-war movement and the impact of the Iraqi Resistance on the US army

3) Costanzo PREVE, Italian philosopher: European centre left and its “soft“ support for the occupation

4) Hamza PICCARDO, National Secretary of the Union of Islamic Communities of Italy: The anti-war movement and the crusade against Islam

5) Jan MYRDAL, Swedish author: From anti-globalisation to anti-imperialism

6) Silas CERQUERIA, university professor in Portugal

7) Leonardo MAZZEI, Conclusions

Note:

  • Speaking time each 15 minutes.
  • Languages of the conference are Arabic, English and Italian provided in simultaneous translation.
  • The topical assignments are proposals by the organising committee and are due to confirmation with the orators.

www.iraqiresistance.info

 

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.