شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

پايان انحصار سلاح اتمی

م. راد

روز پنجشنبه جمهوری ‌دمكراتيك كره رسما اعلام كرد كه اين كشور به سلاح اتمی مجهزشده است بدين ترتيب كره شمالی مسير تازه ای را برای دفاع كشورهای كوچك در برابر قدرت های بزرگ باز كرد اين اقدام كره شمالی بازتاب گسترده ای در جهان داشت و همزمان بود با سفر خانم كونداليزا رايس به كشورهای اروپايی و بر گزاری سيمينار امنيتی در آلمان كه در آن چهل كشور جهان از جمله آمريكا شركت داشتند. در كنفرانس امنيتی در شهر مونيخ آلمان رامزفلد وزير دفاع آمريكا رسما اعلام كرد كه اين كشور قادر نيست به تنهايی‌ با تروريسم و بزبانی ديگر با كشورهای‌ مستقل به جنگ بپردازد دراين كنفرانس تعدادی از اعضاء بر جسته هر دوحزب جمهوری خواهان و دمكرات ها از آمريكا شركت كرده بودند. كوشش آمريكا چه از طريق وزير خارجه آن خانم رايس و چه وزير دفاع آن آقای رامزفلد و هيئت بر جسته شركت كننده در كنفرانس مونيخ فعال كردن پيمان نظامی آتلانتيك شمالی و وادار كردن اعضاء آن در برنامه های نظامی آمريكا در سطح جهان بود. گرهارد شرودر با وجود برگزاری اين كنفرانس در آلمان نه تنها در آن شركت نكرد بلكه با فرستادن پيام كتبی وجود پيمان نظامی ناتو را زير سئوال برد و عملا كوشش جناح های كونزرواتيوهای جهانی تحت رهبری آمريكارا كه فعالانه در اين كنفرانس شركت كرده بودند تا اوضاع را بنفع خود تغيير دهند نقش بر آب كرد حتی‌امتيازات فراوانی را كه وزير خارجه آمريكا پس از شكست سياستهای آن در جنگ و تهاجم به عراق به فرانسه و آلمان داده بود كار ساز از آب در نيامد و در اين شرايط كره شمالی آس خود را بر زمين زد و دست آمريكا را با توجه به مواضع ضعيف آن در سطح جهانی در حنا گذاشت. چرا كره شمالی ‌در اين موقعيت قدرت نظامی خود را علنی كرد ؟ كره در سال 1905 در جنگ بين ژاپن و روسيه تزاری پس از شكست روسيه بتصرف كامل ژاپن در آمد و ژاپن اين كشور با سابقه تاريخی پنج هزار ساله را به خاك خود ضميمه كرد و حتی‌ در جنگ جهانی دوم از اين كشور برای حمله به اتحاد شوروی با همكاری با آلمان نازی استفاده كرد در همين دوره علاوه بر سربازی اجباری ‌مردم كره برای‌ارتش ژاپن بيش از سيصد هزار نفر از دختران دانش آموز( در واقع تمامی دانش آموزان دختر آن دوره در كره) را برای ارضاء‌ اميال جنسی سربازان ژاپنی از مدارس كره دزديده و در اختيار پادگانهای ژاپنی‌ گذاشت كه تا بامروز يكی از دعواهای ‌حقوقی و جنايی مردم كره برعليه جنايات ژاپن در جنگ جهانی دوم است. در سال 1919 تحت تاثير انقلاب شوروی و بعدا تحولات در چين توسط دكتر سون ياتسن جوانان كره ای با تشكيل گروهای سياسی كه كمی ديرتر تبديل به مقاومت مسلحانه شد بر عليه نيروهای متجاوز ژاپنی وارد مبارزه شدند . كيم ايل سونگ بزرگترين و محبوب ترين شخصيت تاريخی ‌كره با تعدادی از همنظران خود ضمن تشكيل حزب كارگران كره مبارزه مسلحانه را بر عليه ژاپن سازمان دهی كرد و مستقيما از سال 1926 وارد جنگ چريكی با ارتش ژاپن شد در سال 1931 ژاپن از طريق كره به چين لشكر كشی كرد و سه استان شمالی اين كشور را بتصرف خود در آورد اين سه استان در واقع در مرز كره و چين قرار داشتند اين سه استان تعدادزيادی كره ای ساكن چين را نيز در بر ميگيرد. حزب كارگران كره تحت رهبری كيم ايل سونگ توانست بسرعت در بين توده های‌ كره همانند حزب كمونيست چين پا بگيرد و بر شدت حملات خود به نيروهای متجاوز ژاپنی در بخشهای مختلف كشور بيافزايد تا جايی كه اين نيروها قادر بودند مراكز فرماندهی ژاپن رادر سراسر كره اشغالی منهدم كنند ( اين تاكتيك جنگی توسط كيم ايل سونگ بررسی و تحليل شده بود كه بمرحله اجرا در ميآمد) با آغاز جنگ جهانی دوم و پيوستن ژاپن به اتحاد نظامی آلمان و ايتاليا ژاپن با بيش از دومليون سرباز آماده شده بود تا از طريق كره و سه استان شمالی چين همزمان با آلمان به اتحاد شوروی حمله كرده وآنرا از دوطرف متلاشی كنند. ارتش توده ای كره و چين با توجه به تهاجم نظامی حملات خود را با تمام امكانات بر عليه ارتش ژاپن بكار انداختند تا جائی كه ژاپن زير ضربات خورد كننده جنگ در چين و كره قادر نشد همزمان با هيتلر باتحاد شوروی حمله كند در نتيجه آلمان مجبور شد بتنهايی به مصاف ارتش سرخ برود. هدف هيتلر در حمله به اتحاد شوروی ايجاد يك جبهه از تمامی‌ نيروها از جمله نيروهای مذهبی و آمريكا و انگليس تحت مبارزه با كمونيسم بودتا آنها را از اتحاد با شوروی بر عليه آلمان باز دارد مبارزه مسلحانه بر عليه ارتش متجاوز ژاپن از سال 1933تا شكست كامل ژاپن و تسليم بدون قيد وشرط آن ادامه پيدا كرد چين و كره با دادن تلفات فراوان بيش از چهل مليون كشته پيروزی ارتش سرخ را درجبهه غرب يعنی در اروپا تضمين كردند چين و كره در شكست فاشيسم در سراسر جهان بهمراه اتحاد شوروی نقش تعيين كننده ای داشتند. ارتش توده ای‌ كره موفق شد بيش از نيمی از خاك كشور را از نيروهای ژاپنی پاكسازی كند و در سراسر كشور بايجاد پايگاه های توده ای و مسلحانه دست بزند در سال 1945 وقتی ‌ژاپن تسليم بدون قيد و شرط را پذيرفت بخش اعظم كشور در كنترل ارتش توده ای‌ كره قرار داشت. پس از 1945 و پايان جنگ جهانی دوم آمريكا تحت عنوان تسليم شدن ارتش ژاپن به آمريكا و كنترل ابزار نظامی آن در كره ارتش خود را وارد بخش جنوبی كره كرد ( فرمانده نيروهای آمريكايی در اقيانوس آرام مدعی شده بود كه ارتش آمريكا ظرف چهار روز سراسر كره را بتصرف خود در خواهد آورد ) در همين دوره آمريكا درگير جنگ در چين بود و از چيانكايچك در برابر كمونيستها دفاع ميكرد تا از سقوط وی جلوگيری كند. در سال 1948 جمهوری ‌دمكراتيك كره اعلام موجوديت كرد كه بلافاصله آمريكا حكومت پوشالی را در منطقه جنوب ايجاد كرد و از طريق سربازان سابق كره كه زير نظر ژاپنی ها بودند حمله به پايگاه های‌ارتش توده ای را آغاز كرد و در سازمان ملل كه تازه تشكيل شده بود با وجود عدم حضور شوروی در آن قطعنامه ای را بتصويت تعداد اندك اعضاء آن رساندو با نام سازمان ملل جنگی را با كره و نيروهای چينی در سال 1950آغاز كرد تا خود را بمرز جمهوری‌ نوپای چين برساند كه تا سال 1953 ادامه پيدا كرد و با شكست قطعی آمريكا بپايان رسيد آمريكا با نيروی نظامی فراوان با اتكا به نيروی هوايی از قسمت جنوب به مناطق شمالی حمله كرده بوداين اولين بار بود كه آمريكا طعم شكست را چشيده بود بهمين خاطر هرگز حاضر نشده اشت جمهوری ‌خلق چين و جمهوری دمكراتيك كره را ببخشد و در تمامی ‌پنجاه سال گذشته درصدد بوده است تا بهانه ای پيدا كند و اين دوكشور را مورد حمله نظامی قرار دهد. شبه جزيره كره از سه طرف به اقيانوس راه دارد بهمين دليل دفاع از آن كار آسانی نبود و آمريكائيها از هر سه طرف به بخش شمالی ‌حمله كرده بودند . در جريان جنگ تمام شهر پيونگ يانگ بابيش از چهار هزار سال سابقه تاريخی با تاريخ مدون با خاك يكسان شد و در اين جنگ آمريكا بيش از دومين مليون نفر كره ای را قتل عام كرد و در بخش تحت كنترل خود تمامی ‌نيروهای مقاومت بر عليه ژاپن را اعدام كرد و حكومت پليسی بيسابقه ای را در بخش جنوبی آن بر پا كردكه هنوز هم ادامه دارد آمريكا با دادن 24000 كشته ودها هزار زخمی و از دست دادن وسايل فراوان نظامی مجبور به عقب نشينی شد و پيشنهاد صلح را پذيرفت بدين ترتيب بر وجود جمهوری ‌دمكراتيك كره صحه گذاشت . ازآن تاريخ تا بامروز تضاد بين مردم كره و نيروهای آمريكايی هنوز حل نشده باقی مانده است كره شمالی‌ هميشه كره جنوبی را جزو بخش اشغالی خود بحساب می آورد و با تمامی تلاشهايی كه تا كنون انجام داده است بعلت مقاومت آمريكا و ژاپن كه اتحاد دوكره را با منافع خود در تضاد ميبينند موفق به انجام آن نشده است . كره شمالی ‌با سياست اتكا به نيروی خود(Self- Reliance ) كه در مراحل جنگ بتجربه در آورده بود به مصاف متجاوزين تازه رفت كيم ايل سونگ بنيان گزار حزب كارگران كره و جمهوری دمكراتيك كره علاوه بر بازسازی كشور هدف را اتحاد بين دوكره از طريق راه حل مسالمت آميز گذاشت . تغيير تحولات در اتحاد شوروی در سالهای‌1956 تا 1965 روند اتحاد دوكره را بعقب انداخت در همان دوره كيم ايل سونگ اعلام كرد با تغيير سياست اتحاد شوروی و حمله به رهبران برجسته اين كشور زمينه تهاجم تبليغاتی بر عليه جنبش چپ را در جهان دامن خواهد زد و نيروهای ارتجاعی با استفاده از تز خروشچف و دارودسته ارتجاعی وی حمله متمركز خود را به رهبران و كادرهای ‌جنبش چپ و دمكراتيك ادامه داده تا آنها را وادار به تسليم كنند و رابطه توده ها با رهبران خود را قطع كنند تجربه نشان داد كه چنين نيز بوده است . برای درهم شكستن نفوذ ايدئولوژی شوروی كيم ايل سونگ علاوه بر اصل اتكا به نيروی خود مبارزه ايدئو لوژك بر عليه تفكر سرمايه داری را بهمراه تقويت ارتش توده ای كه همزمان عهده دار ساختمان سوسياليستی در كشور بود را دامن زد و اين اصل را كه هيچ خلقی بدون داشتن يك ارتش توده ای قادر به دفاع از منافع زحمتكشان نيست كره شمالی را در برابر تهاجم ايدئولوژی باند خروشچف و نيروی ارتجاعی آمريكا تضمين كرد. كره شمالی امروز در حدود بيست و پنج مليون نفرجمعيت دارد و ساختمان زير بنای اقتصادی خود را بهمان شيوه جمهوری خلق چين به پايان رسانده و از نظرتكنيك و پيشرفت صنعتی بعد از ژاپن و چين در آسيا در رديف سوم قرار دارد كره شمالی علاوه بر فرستادن ساتليت به فضا در تدارك فرستادن سفينه فضائی است كه نشان از قدرت تكنيكی ‌بالا وفن آوری الكترونيكی آن دارد. كره شمالی ‌در تمام دوران بعداز 1948 زره ای توهم بخود در رابطه با آمريكا و سيستم امپرياليستی بخود راه نداد و با تمام امكانات خود را با تكنيك نظامی روز مسلح كرده است تا جايی كه امروزه آمريكايی ها فقط از طريق ساتليت قادرند از فضای كره شمالی عبور كنند طی سالهای گذشته كره شمالی‌علاوه بر سرنگونی‌هواپيماها و هليكوپترهای آمريكايی و غرق كردن بسياری از زير دريايی های جاسوسی آن حتی‌ يك كشتی جنگی ‌بسيار مدرن با تمام وسايل آنرا به غنيمت گرفته است كه اكنون بعنوان موزه در يكی از بنادر كشوردر معرض ديد توريست ها قرار دارد. كره شمالی ‌با نوسانات جناح بنديهای آمريكا هميشه از موضع قدرت با آنها وارد مذاكره شده است تا مسئله كره و اتحاد آنرا صلح آميز به پيش ببرد. جيمی كارتر رئيس جمهور سابق آمريكا را به پيونگ يانگ دعوت كرده و باب مذاكره با آمريكا را بعداز فروپاشی شوروی باز كرده و همزمان پيشنهادهای سازنده ای در ارتباط با اتحاد دوكره ارائه داده است از جمله آنها تمركز برای ‌ديالوگ بين دوكره بر اساس استقلال عمل (Nation Independence ) ، اتحاد صلح آميز (Unity The People ) و اتحاد بزرگ ملی (Coexistence North And South) تحت عنوان يك كشور با دوسيستم با كاراكترهای ميهن پرستی (Patriotism )، اتحاد مشترك كره ای ها شامل كره جنوبی ، كره شمالی و كره ای های خارج از كشور(United Front) بكمك نسل حاضر و بلاخره مبارزه و اتحاد عمل بر عليه جنگ ( Against War ) كره شمالی همزمان همكاری و اتحاد خود را با تمامی كشورهای جهان كه با اين كشور دشمنی نداشتند گسترش داده تا جايی كه برجسته ترين رهبران نيروهای مقاومت جهانی اين كشور را خانه دوم خود قرار داده بودند از دكتر سوكارنورهبر جنبش ملی‌اندونزی تا عبدالناصر وياسر عرفات تا سيهانوك و از دكتر موگابه تا رهبران تمامی جنبشهای ضد امپرياليستی آفريقا و آسيا ارتباط تنگاتنگی ‌با كيم ايل سونگ و كيم جانگ ايل رهبر فعلی كشور بر قرار كرده بودند و ‌پس از تجاوز مشترك شوروی وويتنام پس از مرگ هوشی مين به كامبوج دمكراتيك نه تنها اين كشور اين تجاوز را بشدت محكوم كرده بود بلكه تا پيروزی كامل مردم كامبوج بر عليه متجاوزان آمريكائی و شوروی‌ پيونگ يانگ مركز رهبران كامبوج بود چند ماه پيش در بزرگ داشت پيروزی انقلاب كامبوج در سال 1975بر عليه آمريكا بيش از يك و نيم مليون مردم كامبوج در راهپيمايی خود در شهرها و روستاهای اين كشورشركت كردند وضمن قدردانی از رهبران سابق خود با سيهانوك همصدا شده و از كره شمالی و رهبران آن بخاطر پشتيبانی از خلق كامبوج در شرايط سخت سالهای جنگ قدر دانی كردندخانم سوكارنو دختر دكتر سوكارنو پس از سقوط ديكتاتوری ‌سوهارتوكه با كودتای آمريكايی خود بيش از نهصد هزار نفر طرفداران رئيس جمهور و كمونيستها را در اندونزی اعدام كرده بود پس از انتخاب بعنوان رئيس جمهور اندونزی راهی پيونگ يانگ شد و رسما از اين كشور بخاطر پشتيبانی از رهبران كشورو نيروهای ملی ‌و چپ اندونزی ‌تشكر كرد در پيونگ يانگ مركز اسناد جنبشهای ملی ‌و كمونسيتی جهانی وجود داردكه در نوع خود بينظير است. كره شمالی دررابطه با كشورهای غير متعهد نقش بسيار بزرگی ايفا ميكند در واقع تنها كشوری است كه اعضاء اين اتحاديه را تشويق به ادامه سياست مستقل و مسلح كردن خود ميكند كره شمالی با تمام امكانات صنعتی باين كشورها كمك كرده تا سطح دانش علمی خود را بالاببرند اين كشور بهمين دليل همواره از طرف آمريكا و هم پيمانان آن تحت فشار قرار داشته است . خشكسالی سالهای بعداز 1980 در كره شمالی با وجود آنكه اين كشور بر روی تمامی رودخانه های خود سد زده است و آبها را كنترل ميكند در بخش جنوب كشور با كمبود آب مواجه شده بود كه همين مسئله را كشورهای غربی دليل بر عدم كار آيی سيستم آن وانمود كرده و تبليغات گسترده ای ‌بر عليه اين كشور را آغاز كرده بودند تاهمانند شوروی و اروپای شرقی اين حكومت را سرنگون كننددر تمامی كشورهای غربی و ژاپن نيروهای مذهبی مرتجع با هزينه سازمانهای‌امنيتی خود بزرگترين تبليغات را بر عليه كره شمالی و رهبران آن به پيش ميبرند دقيقا همان كاری‌ كه بر عليه شوروی و چين و كامبوج بكار ميبردند. با مشخص شدن ذخاير نفت و گاز در سواحل و شمال كره شمالی و همزمان با كشف منابع فراوان طلا و الماس و فلزات كمياب در كشورو هم مرز بودن با روسيه و چين و اهميت استراتژيكی اين كشور در جنوب شرقی آسيا سرمايه گزاری كلان كره شمالی برای استفاده ازاين منابع فشارآمريكا و ژاپن بر عليه اين كشور افزايش پيدا كرده تا جايی كه رئيس جمهور آمريكا بخود اجازه داده بود اين كشور را بعنوان كشور ياغی و محور شرارت نام ببرد و حتی ‌خانم رايس وزير خارجه جديد آمريكا در كنگره از اين كشور و رهبران آن بعنوان كشور استبدادی ياد كرد. كشور های غربی در تصور سيستم كشورهای اروپای شرقی در كره شمالی بودندغافل از آنكه اين كشور مثل كشورهای اروپای شرقی‌ از مفتخوران بوروكرات و تكنوكرات تشكيل نشده بود در اين كشور ارتش موظف بوده وهست تمامی مايحتاج خود را بصورت خودكفا تهيه كند و همزمان مسئوليت باز سازی زير بنای اقتصادی كشور را به پيش ببردارتش كره شمالی همانند ارتش جمهوری خلق چين نه تنها از دست رنج زحمتكشان كشور استفاده نميكند بلكه علاوه بر تامين هزينه خود نوسازی و بازسازی زير بنای اقتصادی را نيز بعهده دارد. همين ارتش توده ای و نيرومند است كه قادر شده است با وجود تمامی فشارهای موجود چه از طرف شوروی سابق و چه از طرف آمريكا نه تنها از كشور دفاع كند بلكه كره شمالی را از نظر صنعتی ‌بسطح پيشرفته ترين كشورهای جهان در آورد دانشمندان كره شمالی موفق شدند علاوه بر موشك فضا پيما سلاح اتمی را با توجه باصل اتكا بخود نيز برای دفاع از خود توليد كنند و در هفته گذشته آنرا با طلاع كشورهای‌ جهان بر سانند و هارت وپوت های وزير خارجه و وزير دفاع آنرا در اروپا بهيچ تبديل كنند برخلاف كره جنوبی كه تا خرخره وابسته به آمريكا و ژاپن است و هيچ ابتكار عملی از خود ندارد كره جنوبی حتی تا دويست سال آينده قادر به باز پرداخت بدهی های خود نخواهد بود و تمام صنايع كشور در بست در اختيارانحصارات آمريكايی و ژاپنی قرار دارد. كره شمالی قادر شده است با توليد سلاح اتمی انحصار آنرا از دست كشورهای بزرگ خارج كند و بدين ترتيب ديگر انحصار توليد سلاح اتمی‌ در اختيار قدرتهای ‌بزرگ قرار ندارد تا از آن بعنوان اهرم فشار استفاده كنند و حكومت های ‌بدون پايه توده ای ووابسته را براحتی ‌بزانو در آورند كره شمالی‌ پيام بزرگی به خلقهای‌ جهان داده است نه تنها جنگ مادی‌است بلكه برای دفاع از خود بايد ابزار لازم را دراختيار داشت و نبايد اجازه داد تا قدرتهای ‌دارنده سلاح اتمی با استفاده از آن مبارزات توده ها را تحت نام تروريست و به بهانه آزادی ‌و دمكراسی سركوب كنندهيتلر هم در شروع جنگ فاشيستی مدعی شده بود كه قصد دارد آزادی ‌و سوسياليسم را در جهان پياده كند. از سال 1945 تا بامروز آمريكا نه تنها در جنگ جهانی دوم از اين سلاح بر عليه ژاپن استفاده كرد بلكه در همان سالها چين و اتحاد شوروی و حتی‌ بارها كره شمالی را به استفاده از آن تهديد كرده بود آمريكا ببهانه مبارزه با كمونيسم بيش از چهل سال است كه كره جنوبی و ژاپن را بسلاح هسته ای مجهز كرده است ونه تنها جنوب شرقی آسيا بلكه تمام جهان را از نظر امنيتی بخطر انداخته است . آمريكا در هرسه جنگ بر عليه يوگسلاوی و افغانستان و عراق از سلاح هسته ای بشكل وسيعی بهره بهره گرفته است و با استفاده از اين سلاح ميلياردها دلار كشورها و حكومت های‌ ضعيف را سر كيسه كرده است آمريكا تنها درچهارده سال گذشته به ژاپن و كره جنوبی ‌بيش از هفتاد ميليارد دلار اسلحه فروخته است و با ژاپن سال گذشته قرار داد دفاع ضد موشكی را كه تا پايان نصب آن سه هزار ميليارد دلار درست ميخوانيد سه هزار ميليارد دلار هزينه خواهد داشت را بامضاء رسانده است و در همين سال گذشته بيش از چهل ميليار دلار اسلحه به كره جنوبی فروخته است تا بزعم خود در مذاكره با كره شمالی از موضع قدرت حركت كرده باشد. كره جنوبی كه سران آن بر روی آب راه ميروند بر خلاف اكثريت مردم كره جنوبی كه نه تنها خواهان اتحاد دوكره هستند بلكه مايلند هرچه زودتر از شر مافيای قدرت آمريكا در اين كشور خلاص شوند همچنان ببهانه دفاع از كشور كره جنوبی را بانبار باروت تبديل ميكند كه هزينه آنرا بايد مردم كره جنوبی پرداخت كنند طی پنجاه سال گذشته مردم كره با وجود مبارزات و فداكاريهای خود موفق به بيرون كردن متجاوزان از كشور خود نشده اند. دفاع اتمی‌ كره شمالی تمامی اين هزينه ها را هيچ كرده است كره شمالی كه با قدرت اقتصادی وارد بازار جهانی شده بود و كشورهای غربی و در راس آنها آمريكا در صدد بودند تا جلو اين پيشرفت را بگيرند حالا چاره ای جز تمكين ندارند آمريكا و غرب از سال 1949 ‌تا بامروز همين سياست را در مورد جمهوری خلق چين بكار برده بودند كره شمالی ‌با توجه بامنيت ناشی از سلاح اتمی نه تنها قادر است كار پيشرفت علمی و صنعتی خود را به پيش ببرد بلكه ميتواند با كشورهای جهان مناسبات تجاری ‌و اقتصادی خود را گسترش دهد اگر در سال 1954 دست يابی اتحاد شوروی بسلاح اتمی ضربه مهلكی ‌به سيستم ارتجاعی ‌جهانی ‌زده بود و جنبش های ملی را در جهان تقويت كرده بود و در سال 1962 جمهوری ‌خلق چين با اولين آزمايش اتمی خود توازن قوا را در جهان بهم ريخته بودو جلو تجاوز اتمی آمريكا در سال 1964 و بعدا شوروی در سال 1975 باين كشور را گرفت دست يابی كره شمالی باين سلاح ميتواند برای هميشه جلو تجاوز را در جهان بگيرد. برای اولين بار يك كشور مستقل و سوسياليستی الگويی خواهد شد برای تمامی كشورهای مستقل تا خود را باين سلاح مجهز كنند كه اگر چنين كنند آنوقت ميشود مذاكره در باره نابودی سلاحهای اتمی را در دستور كار قرار داد كره شمالی با اين اقدام خود نه تنها خدمت بزرگی به زحمتكشان جهان كرده است بلكه نقطه عطفی‌ در روابط و مناسبات جهانی گشوده است و بهمه مردم زحمتكش جهان خدمت كرده است بدون شك بسياری از كشورها در تدارك دستيابی باين سلاح هستند و حتما آنرا حتی ‌بدون كمك ديگران بدست خواهند آورد مهم اين است كه اين اقدام كره شمالی ‌ميتواند جلو تجاوز كشورهای‌امپرياليستی را بگيرد و برای‌هميشه باين موضوع خاتمه دهد پر واضح است كه اگر عراق و يا كامبوج باين سلاح مجهز بودند هرگز آمريكا و شوروی جرات حمله باين كشورها را بخود راه نميدادند همانطوری كه هيچ كشوری جرات تجاوز به روسيه و يا چين و يا آمريكا را بخاطر مسلح بودن آنها به بمب اتمی بخود نخواهد داداگر جنگ را تنها با جنگ ميتوان از بين برد سلاح اتمی را تنها با مسلح شدن كشورها باين سلاح ميشود نابود كرد خيال خام خواهد بود اگر فكر كنيم قدرت های بزرگ داوطلبانه و آزادانه ازآن چشم پوشی خواهند كرد. كره شمالی كه بسرعت بيك كشور صنعتی قدرتمند در حال تبديل شدن است باين تترتيب راه را برای حضور خود در بازار جهانی ‌با خيال راحت باز كرده است كره شمالی بجز با‌آمريكا و چند كشور بغايت مرتجع طرفدار آمريكا با بقيه كشورهای جهان روابط ديپلماتيك و رابطه تجاری دارد اقدام كره شمالی در شرايطی صورت گرفته است كه آمريكا در پائين ترين نقطه ضعف خود قرار دارد و از طرف ديگر نه تنها روسيه بلكه حتی ‌چين را از طرف شرق و شمال شرقی در برابر تجاوز مشترك ژاپن و آمريكا و احتمالا مزدوران طرفدار آمريكا در كره جنوبی مصون خواهد كرد. اين سه كشور آسيب های جدی‌از طرف آمريكا و ژاپن طی شصت سال گذشته ديده اند ديگر كره جنوبی ‌قادر نخواهد بود مردم خود را با هليكوپترهای‌آمريكايی و بكمك سربازان آن ‌در شهرها به گلوله ببندد و در عرض يك هفته بيش از سی هزار نفر آز آنها را قتل وعام كند حالا چه سران كره جنوبی ‌و آمريكا بخواهند و چه نخواهند اتحاد دوكره اجتناب ناپذير است هيچ نيروی را ديگر قادر به جلوگيری از اين اتحاد بزرگ نيست كه بيش از پنجاه سال تمام زير يوغ فاشيستهای آمريكايی ‌و حكومت های ‌سراسر پليسی‌ اقليت كره جنوبی كمر خم كرده اند. سياستهای يك جانبه گرايانه آمريكا نه تنها كار اين كشور را بسيار سخت كرده است بلكه همپيمانان آنرا در جهان بخصوص در اروپا نيز دچار مشكلات عديده ای كرده است كه نخست وزير آلمان گرهارد شرودر طی‌ پيامی به كنفرانس امنيتی مونيج در هفته گذشته طی ‌نامه ای ياد آور شد كه ديگر پيمان اتلانتيك شمالی مفهومی ندارد شرودر در اين كنفرانس ببهانه سرماخوردگی شركت نكرده بودشرودر پيام كره شمالی را زودتر از ديگران دريافت كرده است كه اين تازه آغاز كار است . وزير دفاع آمريكا و وزير خارجه آن طی دوهفته گذشته تلاش كرده بودند تا آب از جوی رفته را بآن باز گردانند و بهمين دليل سفر دورو درازی را در اروپا آغاز كرده بودند تا همانند زمان هيتلر يك پيمان نظامی تازه با سياستهای ‌تازه برای درهم شكستن كشورهای مستقل و كشورهايی كه شتابان بسوی پيشرفت ميروند تدارك ببينند اقدام كره شمالی تمامی‌اين توطئه ها را خنثی كرده است همانطوريكه اقدام هند و پاكستان مناسبات جهانی را بهم ريخته بود. از همين حالا ديگر مناسبات بين كشورها بصورت سابق امكان پذير نيست تجاوز آمريكا به عراق و افغانستان برای تامين منافع كشورهای‌غربی ‌با شكست كامل مواجه شده است و آنها ديگر نميتوانند همانند سابق بتوافق مشخصی برسند بهمين دليل مسلح شدن كره شمالی ‌نقطه عطفی در روابط بين المللی بحساب می آيدآمريكا طی چهارده سال گذشته باندازه كافی‌ جهان را ناامن كرده است ومنافع همه آنها را بخطر انداخته است كه ديگر حتی راست ترين نيروها حاضر به همكاری با آن نباشند. m.rad@gmx.net

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.