شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -  ۸ دسامبر ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

انتخابات و جنگ عراق

م. راد

جنگ در عراق بشدت ادامه دارد واز طرف ديگر آمريكا و اندك باقی مانده های ‌متحدين آن در تلاشند تا هر چه زودتر با يك انتخابات فرمايشی از نوع افغانستان قال قضيه را بكنند و سپس با برسميت شناختن حكومت پوشالی‌ منتصب خود بآن مشروعيت بدهند و چنين وانمود كنند كه گويا كشور عراق اينك بيك دمكراسی دلخواه رسيده و ديگر همه چيز بر وفق مراد است. جورج بوش كه بيستم همين ماه دوره دوم رئيس جمهوری ‌را آغاز خواهد كرد از همه طرف تحت فشار قرار گرفته است تا اوضاع عراق را سروسامان بدهد روزنامه های ‌واشنگتن پست و نيويورك تايمز كه ناشران افكارجناح بنديهای آمريكا هستند گزارش رسمی سخنگوی دولت بوش را مبنی بر عدم وجود سلاحهای ‌شيميايی و ميكربی و فعاليتهای اتمی‌عراق را انتشار داده اند و اينطور وانمود كرده اند كه گويا آنها بتازگی دريافته اند كه عراق فاقد اين سلاحها بوده است و اين نتيجه تحقيقات نهائی آنهاست. جورج بوش برای دور دوم انتخابات دشواريهای زيادی را پشت سر گذاشته است بخصوص كه جان كری نامزد حزب دمكراتها در سياتل توپق زده و مباحثات داخلی ‌كميسيون امنيتی آمريكا را لو داده بود وی اشاره كرده بود كه در صورت انتخاب شدن آمريكا را ازوابستگی به نفت خاورميانه بی ‌نياز خواهد كرد كه مفهومی‌ جز تغييرسياست استرتژيكی آمريكا نداشت كه پی آمد آن كنار كشيدن تدريجی آمريكا از دخالت يك جانبه در امور داخلی كشورهای ديگر بود و مفهومی ‌جز اقرار به شكست و عقب نشينی نداشت. در كميسون امنيتی‌ اين موضوع با فشاری كه كشورهای وابسته و بخصوص جناح نظامی وارد ميكردند بمنعی نه تنها تلاشی آمريكا بلكه حكومتهای لرزان وابسته و صنايع نظامی كه بخش عظيمی از شاغلين را در بر می گرفت را نيز بشدت تهديد ميكرد بهمين دليل بلافاصله جناح بوش مطرح كرد كه جان كری ‌قصد دارد در شرايطی كه نيروهای آمريكايی زير فشار هستند آنها رااز عراق خارج كند و با توجه به اكثريت جمهوری خواهان در كميسون امنيتی كه اين مسئله را مرگ و زندگی ارزيابی ‌ميكردند بوش مجبور شد به سيم آخر بزند و اين بار بدون مهابا به بسيج عقب افتاده ترين نيروهای مذهبی ‌و سكتهای آمريكائی دست بزند بهمين دليل بوش در هيچ يك از شهرهای بزرگ آمريكا رای ‌نياورد با توجه به سيستم عقب افتاده انتخابات در آمريكا بوش توانست باز هم با تقلب در انتخابت پيروز شود و جان كری‌هم اعلام كرد كه بخاطر منافع كشور از پی گيری تخلفات چشم پوشی خواهد كرد. در دوروز گذشته خبر گزاری ها اعلان كردند كه 52 حزب و 32 شخصيت عراقی‌ از كاندياتوری خود چشم پوشی كرده اند نمايندگان گروهای ‌سنی نيز اصولا در انتخابات شركت نكرده اند در مورد شيعيان مقتدا صدركه طرفدارانی در بين شيعيان حد اقل بيش از شيخ سيستانی دارد كه اوضاع را بهتر از مزدوران ديده بود اعلام كرد كه باوجود اشغال كشور انتخابات مفهومی ندارد و آنها نيز در آن شركت نخواهند كرد وتنها كسی كه در واقع جنازه زنده است همان آقای ‌سيستانی‌است كه آمريكا و انگليس كوشش دارند اورا بعنوان مرجع تقليد بخورد مطبوعات بدهند و گاه گداری ‌بنام او و يا توسط او اعلاميه هايی ‌صادر ميكنند. اگر بخواهيم به كانديداها ی باقی مانده نظر بيفكنيم همان مزدوران از خارج آمده اند كه پس از كنار گذاشتن شارلاتانی ‌بنام چلبی كه حتی برای ‌چاپ اسكناس تقلبی نيزتحت تعقيب است ميماند شعبان بی مخ عراق كه همان آقای‌اعلاوی‌است كه ساليان سال است همانند جناب كرزايی در سفره سازمان سيا چمپاتمه زده است. در اين ميان از همه مضحك تر طرفداران جمهوری‌اسلامی‌هستند كه خود را بيش از هر نيروی ديگر مضحكه خاص و عام كرده اند آنها كه در ايران شعار مرگ بر صدام و مرگ بر آمريكا را باهم سر ميدادند بمحض ورود به عراق سر از واشنگتن در آوردندو امروز بيش از هر نيروی ‌ديگری ‌بدر يوزگی ‌پرداخته اند و بهمراه آنها حكومت ايران هم دم از انتخابات در عراق ميزند و چنان تبليغ ميكند كه گويا در زير چكمه های ‌نظاميان آمريكايی‌ اين انتخابات آزاد ترين از نوع خود در جهان است . انتخابات عراق بيك بلبشوی عجيبی دچار شده است در واقع بدون آنكه خود مردم در آن نقشی داشته باشند دعوابر سر طرفدارن آمريكاست كه با نظاميان آمريكايی ‌وارد كشور شده اند وطرفداران جهموری‌اسلامی و طرفداران عربستان سعودی و تركيه ‌و حتی‌اردن است مزدورانی ‌كه هنوز مردم قيافه منهوس آنها را در بين خود نديده اند چون جرات خارج شدن از سوراخ موشهای خود را ندارند. آمريكايی ها اعلام كرده اند كه اين انتخابات فرمايشی بيش از دو ميليارد دلار هزينه خواهد داشت كه بخش عمده آن بر قراری ‌صندوق های ‌رای در نقاط مختلف و حفاظت از آنها ست . نيروی نظامی عهده دار اين وظيفه در حدود صدو هفتادو پنج هزار آمريكايی‌ ومتحدين آن شصت هزار نيروی نظامی عراقی‌ بادعای آمريكا و پانزده هزار شركتهای‌ خارجی كه عمدتا آمريكايی هستند و بيش از هفتاد هزار نفر نظامی با لباس شخصی رادر استخدام خود دارند حال شما تصور كنيد كه اين نيروی عظيم نظامی‌ با مدرن ترين سلاح ميخواهد انتخابات دمكراتيك در عراق بر گزار كند اين دوميليارد دلار هزينه انتخابات هم حتی ‌بجيب نيروهای متجاوز خواهد رفت كه بعدا بايد مردم عراق آنرا پرداخت كنند. خبر گزاريهای عرب از جمله الجزيره اعلام كرده اند درصد بالايی اين انتخابات را تحريم خواهند كرد برای آنكه به هيچيك از مزدوران وابسته اعتماد ندارند و مضافا باينكه بخون آمريكايی ها تشته اند و با كوچكترين اشتباه آنها اين نظاميان را از پای در می آورند در سراسر عراق از مردم خواسته شده است در روز انتخابات از خانه خارج نشوند مطبوعات عرب كه عمدتا با تجاوز آمريكا به عراق مخالف هستند در مقالات متعددی‌ گزارش كرده اند كه اگر انتخابا ت آزاد بر گزار شود حزب سوسياليست بعث مجددا قدرت را بدست خواهد گرفت و اكثريت قريب باتفاق مردم به كانديداهای‌اين حزب رای ‌خواهند داد بهمين دليل آمريكايی ها در روزهای ‌گذشته تمام سران عراق از جمله صدام حسين رئيس جمهور عراق و طارق عزيز و سعدون حمادی ‌و بسياری ديگر از شخصيتهای حكومت عراق را از كشور خارج كرده اند چون در انتظار حوادث غير منتظره ای هستند. روزنامه های غربی در روزهای اخير اطلاعاتی مبنی بر مسلح بودن دويست هزار نفر نيروی مقاومت انتشار داده اند ولی ‌وزارت دفاع آمريكا اين تعداد را به شصت هزار نفر تقليل داده است و همزمان اعلام كرده است كه هرروز وضعيت سلاح آنها بهتر ميشود ولی‌اشاره ای ‌به اين موضوع نكرد كه اين سلاحها از كجا بدستشان ميرسد حملات ماه های‌اخير مقامات آمريكايی بر عليه سوريه ميتواند دليلی بر اين امر باشد كه آنها فكر ميكنند سوريه اين امكانات را در اختيار نيروی مقاومت قرار ميدهد . تونی ‌بلر يكی از صحنه گردانان جنگ جنايتكارانه بر عليه عراق طی گزارشی به مجلس اعلام كرد بعداز انتخابات نيروهايش را از عراق خارج خواهد كرد انگلستان هر لحظه در انتظار يك حمله كشنده درداخل كشور است كه وحشت اورا صد چندان كرده است نيروهاریمقاومت در داخل عراق كه هرلحظه اراده كنند بهر نقطه ای حمله ميكنند نشان ميدهد كه از سازماندهی ‌بسيار پيشرفته ای بر خوردارند طی ‌ماههای‌اخير نيروهای مقاومت عمليات بسيار پيچيده ای شركت كرده اند كه وحشت عجيبی بين نيروهای‌امريكايی انداخته است تقريبا تمام متحدين آمريكا باستثنای‌ انگلستان و ژاپن و كره جنوبی‌ بزودی‌عراق را ترك خواهند كرد. كوشش نيروهای متجاوز مبنی بر تروريست خواندن اين مبارزان راه بجايی نبرده است عمليات باين گستردگی و مبارزه بيش از بيست و دوماه در مقابل فاشيسم آمريكاكه ماهيانه در حدود شش ميليارد دلار تنها در عراق هزينه جنگ دارد و از مدرن ترين سلاحها استفاده ميكند نشان از پشتيبانی‌ وسيع توده ای دارد بهمين دليل كشورهای غربی از آمريكا نااميد شده و كوشش دارند بنحوی از مهلكه بيرون بيايند و در روزهای اخير تقريبا تمامی ‌خبر گزاريهای غربی از اينكه آمريكا اين جنگ را شروع كرده انتقاد شديد كرده و در انتظار بيانيه ای از طرف دولت آمريكا در اين زمينه هستند تا بار خود را كمتر كرده و راه مذاكره را بازتر كنند. از آغاز جنگ تا بامروز آمريكا روزانه حداقل سه سرباز از دست داده است و بيش از ده نفر زخمی ‌بجا گذاشته است ومردم عراق بيش از صدوده هزار نفر كشته داده اندكه عمدتا توسط نيروی‌هوايی آمريكا بمباران شده اند اين عمليات جنايتكارانه همان عملياتی است كه برای انتقام از نيروی‌مقاومت در جنوب شرقی آسيا بكار برده ميشد و يا اسرائيل در ملا عام و در حضور خبر نگاران كشورهای ‌باصطلاح متمدن هرروزه چنين جنايتی بر عليه فلسطين ميكند. همزمان با نزديك شدن انتخابات آمريكا فشار خود را به ايران و سوريه افزايش داده است طی هفته های ‌گذشته نيروی هوايی آمريكا از طريق افغانستان و عراق به حريم هوائی ‌ايران بدفعات تجاوز كرده و از طريق مطبوعات خود نيز چنين وانمود ميكند كه بعداز عراق نوبت ايران است علت آن عدم اطمينان به رژيم ايران و طرفداران عراقی آن است آمريكايها هنوز نفهميده اند كه چرا طرفداران رژيم ايران در عراق دست باقدامی نزده اند كشورهای غربی در رابطه با ايران از يك استراتژی و دوتاكتيك استفاده ميكنند كه بمفهوم استفاده از چماق و خرما است ازيك طرف آمريكا مدام تهديد به حمله و اشغال و يا از بين بردن تاسيسات اتمی‌ و صنعتی ايران ميكند در واقع استفاده از چماق و اروپا نيز دم از مذاكره ميزند كه در واقع استفاده از خرما است و بديوسيله توانسته است ايران را تا بامروز مشغول كند تا اوضاع عراق سروسامان بگيرد هردوقدرت جهانی‌ در تلاش كنترل رژيم ايران تا موقعی هستند كه مسئله خاورميانه از جمله عراق حل شود. رژيم ايران كه مفتخوران شيعه عراقی را ساليان سال در ايران پروار كرده است موقعيت طلايی را از دست داد ايران ميتوانست با استفاده از اين نيرو و بسيج آنهابرای مبارزه مسلحانه بر عليه آمريكا در عراق هميشه دست بالا را داشته باشد و فشار خودرا روی آمريكا نگه دارد ولی آنها به مزدوران آمريكا تبديل شدند اين سيستم مثل هميشه در حرف باقی مانده است قرار بود كربلا را بگيرد و بعد قدس را آزاد كند و بعد البته رهبری ‌تمامی كشورهای اسلامی را بعهده بگيرد كه همه اش توخالی از آب در آمد رژيم با غرب و بخصوص باآمريكا بر عليه مردم عراق و مردم افغانستان متحد شد و نه تنها نفرت ملتهای‌آنها را بجان خريد بلكه در صورت دشواری برای مردم ايران آنها نه تنها قدمی ‌بر نخواهند داشت بلكه با جان و دل بر عليه اين رژيم مبارزه خواهند كرد. جالب است كه آقای ‌كرزايی ماريونت آمريكا در افغانستان از مردم عراق خواسته است تا در انتخابات شركت كنند و اين در حالی است كه مبارزه مردم پشتون افغانستان بر عليه دولت پاكستان وارد فاز تازه ای ‌شده است دولت كرزايی نه تنها در اين روزها بلكه حتی ‌ده سال ديگر هم بدون حضور نيروهای ‌خارجی‌ حتی‌ چند روز دوام نخواهد آورد و غرب نيز تا زمانی ‌كه منافعش ايجاب كند در منطقه خواهد ماند و آنوقت نوبت تسويه حسابها خواهد رسيد. انتخابات عراق با هر ترفندی ‌كه بر گزار شود و رژيم پوشالی‌ اعلاوی ‌و يا هركسی شبيه اورا سركار آورد حلال مشكلات مردم عراق نخواهد بود تضادهای ‌جامعه و نفرت از متجاوزان آنقدر شديداست كه قادر است همانند فلسطين ساليان سال به مقاومت ادامه دهد هنوز تضادهای درون خلق بدليل وجود دشمن خارجی‌ شدت پيدا نكرده است ولی ‌يك چيز مسلم است كه يك نيروی اشغال گر هرگز نميتواند برای‌ يك خلق آزادی و دمكراسی بارمغان آورد بنابراين تا خروج كامل نيروهای متجاوز از عراق اين جنگ ادامه خواهد داشت . اينرا مبارزان عراقی نشان داده اند كه ميشود دشمن قدر قدرت را بستوه آورد ميشود با مبارزه هزينه سنگينی را بر وی وارد آورد و ميشود روحيه دشمن را با اتكا بتوده مردم خورد كرد و ميشود با ادامه مبارزه همبستگی بين المللی را جلب كرد مردم عراق نه تنها با متجاوزان بلكه با تمام مرتجعين منطقه نيز می جنگند مردم عراق نشان دادند كه مزدوران وابسته به كشورهای‌امپرياليستی ‌دشمنان مردم هستند بهمين دليل شجاعانه بآنها حمله ميكنند دشمنان مردم عراق نه تنها خواب و آرام ندارند بلكه دائما خطر مرگ همه جا آنها را تهديد ميكند اين نوع مبارزه بر حق است و اگر چه طولانی‌است ولی دشمن رابيشتر و بيشتر بين مردم منفرد و حقير ميكند بنابراين شركت در يك انتخاباتی كه نيروهای اشغالگر آنرا تدارك ديده اند نه اينكه خيانت به مردم بلكه يك جنايت است كه بايد با تمام قوا با آن به مبارزه بر خواست همان كاری ‌كه مبارزان عراقی ميكنندتا اخراج كامل نيروهای ‌متجاوز از كشور هيچ انتخاباتی ‌مشروعيت توده ای ندارد اين موضوع را حتی‌هنری ‌كيسينجروزير خارجه پيشين آمريكا هم فهميده است كه پيشنهاد تقسيم كشور عراق را به سه كشور داده است تا خلقهای عراق را بجان هم بياندازد و آمريكا راه فرار را بدين وسيله توجيه كند. م . ر ا د (17.01.2005) m.rad@gmx.net

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.